ضعف در رساندن برق به مصرف کننده ، مشکل وزارت نیرو

منبع خبر

سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

    نظرات