فایل دوره آشنایی با فهرست بهای توزیع و نحوه تعدیل  ...

فایل دوره آشنایی با فهرست بهای توزیع و نحوه تعدیل ...

فایل دوره آشنایی با فهرست بهای توزیع و نحوه تعدیل احاد بهای پیمان ها
/Uploads/User/7/files/%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87%20%d8%aa%d8%b9%d8%af%db%8c%d9%84%20%d9%88%20%d9%81%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%20%d8%aa%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b9.zip

لینک اصل خبر در سایت مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان

    منبع خبر

    مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان

    مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات