ازسوي مديركل دفترمديريت بحران وپدافند غيرعامل ...


مهندس عليرضا خيامي درگفت وگوبا پايگاه خبري توانيربا اشاره به شعارهفته پدافند با عنوان مقاومت وبازدارندگي با رونق توليد، برگزاري مانورتست وآماده به كارمولدهاي اضطراري مراكزحياتي،حساس ومهم كشوررا ازبرنامه هاي ستاد صنعت برق درهفته پدافند غيرعامل عنوان كرد كه با حضورمديرعامل شركت توانير اجرا مي شود.
وي افزود:اجراي اين مانوربه طورماهانه وبه تفكيك شركتهاي زيرمجموعه برنامه ريزي شده ودرطول سال ادامه دارد.
مهندس خيامي ازتخصيص حدود40درصد اعتبارات حوزه مديريت بحران وپدافند غيرعامل با حمايت مديرعامل شركت توانيربه شركتهاي برق منطقه اي وتوزيع برق خبرداد كه مرحله نخست تامين نقدينگي دراين حوزه محسوب مي شود وبرپايه تفاهم نامه وبرنامه هاي عملياتي دراختيارشركتها قرارگرفته است.
وي اهم اين برنامه ها راخريد مولدهاي اضطراري وپستهاي سيار،خريد تجهيزات ويژه ازجمله خودروي مديريت بحران،اجراي مانور،برگزاري دوره هاي آموزشي ومطالعاتي ،افزايش امنيت فضاي سايبري،بالابردن ضريب ايمني وكاهش آسيب پذيري مراكز ديسپاچينگ واتاق فرمان پستها با توجه به نوع سطح بندي وغيره عنوان كرد.
مهندس خيامي با اشاره به حمايتهاي مديرعامل شركت توانير،ازاختصاص منابع لازم درحوزه امنيت سايبري صنعت برق خبردادوافزود:درپي ابلاغ قانون مديريت بحران ازسوي رييس جمهوربه دستگاههاي اجرايي، موارد مرتبط با ماده16اين قانون ازطريق وزارت نيرو انجام وارقام مربوطه را به تفكيك شركتهاي زيرمجموعه ارسال كرديم.
وي با اشاره به طراحي وبرگزاري دوره هاي سناريونويسي درزمينه امنيت سايبري،برگزاري 2دوره را تاكنون خاطرنشان ساخت وبرپايي اين دوره ها رابا همكاري سازمان پدافند غيرعامل كشور وبامحوريت شركتهاي برق منطقه اي عنوان كرد كه درحال اجراست.
وي ادامه داد: اولويتهاي آموزشي دراين عرصه ازطريق معاونت تحقيقات ومنابع انساني توانيربه تمامي شركتهاي زيرمجموعه ابلاغ وهمايشهاي پدافند غيرعامل با مشاركت شركتهاي توزيع برق برنامه ريزي شده است.
مهندس خيامي همچنين از فراهم شدن امكان دسترسي مديران عامل شركتهاي برق منطقه اي وتوزيع برق به سامانه پايش وپيش بيني سيلاب مركزتحقيقات آب كشوردرجهت افزايش سرعت عمل شركتها درمقابله با پديده هاي جوي خبرداد.
وي خاطرنشان ساخت:طي حكمي ازسوي مديرعامل توانير،كميته مديريت بحران وپدافند غيرعامل صنعت برق به شكل منطقه اي وبا رياست مديربرق منطقه اي تشكيل شده كه 4محورشامل برنامه ريزي نحوه هماهنگي بين دستگاهي جهت آمادگي وپاسخ موثروبه موقع،حوادث وبحرانها،برنامه ريزي كاهش خطرحوادث وسوانح،شناسايي ظرفيت وامكانات شركتها وانعقاد تفاهم نامه پشتيباني بين آنها وتشكيل كارگروههاي تخصصي با تركيب مديران ذي ربط جهت انجام اموركارشناسي وتخصصي دراين حوزه را پيگيري مي كنند.


لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات