مراسم يادبود زنده ياد دكترمحمداحمديان دروزارت نيرو برگزارشد

مراسم يادبود زنده ياد دكترمحمداحمديان دروزارت نيرو برگزارشد


به گزارش پايگاه خبري توانير، اين مراسم باتلاوت قرآن كريم ومداحي اهل بيت(ع) آغازشد ودرادامه دكترصالحي معاون رييس جمهور ورييس سازمان اترژي اتمي با اشاره به كارنامه درخشان مديريتي زنده ياد دكتراحمديان معاون سابق برق وانرژي وزارت نيرواظهارداشت: ايشان به همراه همكارانشان،ستاد سازندگي آموزش را دراوايل انقلاب ودرشرايطي كه صنعت برق درآستانه توقف قرارداشت دروزارت نيروراه اندازي كردواين تيزبيني وهوشياري ايشان، امروزصنعت برق كشوررا درچنين وضعيت فاخري قرارداده است.
دكترصالحي افزود:به اعتقاد من وزارت نيرو به مدد چنين عزيزاني پيشتازساير وزارتخانه هاي كشوردرامرخودباوري وخوداتكايي است وصنعت برق به رغم همه مشكلات درشرايط خوبي درمنطقه قراردارد.
وي دكتراحمديان معاون سازمان انرژي اتمي ومديرعامل شركت توليد وتوسعه انرژي هسته اي را فردي متعهد ،باتقوي،شرافتمند ،مسووليت پذيرومانوس باقرآن معرفي كرد كه پروژه سي ساله نيروگاه اتمي بوشهردرزمان ايشان وطي 1.5سال به نتيجه رسيد واين نيروگاه پس ازتست وراه اندازي با ظرفيت نامي وارد مدار توليدشد.
دكترصالحي درتبيين سجاياي اخلاقي دكترمحمداحمديان به آيات قران كريم دروصف اهل ايمان اشاره كردو گفت: ايشان درتمام عمربابركتش همواره به عمل صالح وايمان دروجود خوداستمراربخشيد وسعادتمند زندگي كرد.
درابتداي اين مراسم مهندس حائري معاون وزيرنيرودراموربرق وانرژي گفت:امروز مجموعه وزارت نيرو ازدرگذشت انساني مومن ودانشمند ومديري سختكوش ،اثرگذاروخستگي ناپذير،متاثر واندوهگين است.
وي افزود:سابقه همكاري ايشان با وزارت نيروبه سالهاي ابتدايي پيروزي انقلاب اسلامي ووزارت شهيد دكترعباسپوربازمي گردد كه به عنوان خادم انقلاب ونظام مقدس جمهوري اسلامي،خدمات ارزشمند وماندگاري را درصنعت برق كشوربه ثمرنشاندند.
مهندس حائري اظهارداشت:مرحوم احمديان شخصيت سايه نداشت اودانشمندي مؤمن بودكه ايمان ،تواضع وحياي زايدالوصف ازتقواي ايشان برمي خواست،مردي بي آلايش،دانشمندي بي تكلف وفرهيخته اي ازجنس سكوت وكار،او عاشق مولايش امام حسين(ع) و زيارت اوبود وسرانجام درروزاربعين حسيني دعوت حق رالبيك گفت.
درادامه مراسم حجت الاسلام ابوترابي فرد امام جمعه موقت تهران دكترمحمد احمديان را به معناي كامل كلمه مديري درترازانقلاب اسلامي ونماد مديريت دراين نظام مقدس توصيف كردوگفت:نظام اسلامي مفتخراست كه دربستر اين نظام، امكان رشد وتعالي چنين انسانهاي فرهيخته اي فراهم آمده واين گواه روشني برجايگاه ومنزلت نظام اسلامي است.
وي با اشاره به فرمايشات حضرت علي(ع)اظهارداشت: حقيقت انسان عقل وخرد اوست وشاخص عقلانيت ،ديانت است ودرزندگي اين دانشمند فرهيخته نيزعقلانيت وخردورزي وديانت وانسانيت موج مي زند ومقام برجسته علمي ومديريتي ايشان تحت تاثيرديانت وانسانيت او قرارداشت.
حجت الاسلام ابوترابي فرد افزود:اين عالم فرهيخته به دليل سجاياي اخلاقي وخصايص برجسته انساني ازبالاترين سطح قدرت تعامل با ديگران برخورداربودوبه خوبي روند تكنولوژي جهاني رامي شناخت واصلاح ساختارصنعت برق كشور ثمره حضورچنين جواناني است كه با تدبير ستودني شهيد دكترعباسپور وبا شناخت ازساختارصنعت برق كشوبه توسعه اقتصاد برق ايران پرداخت وصنعت برق رادرچنين جايگاه فاخري قرارداد.
وي افزود:اميدوارم جوانان عزيز اين انسانهاي فرهيخته رابشناسند وويژگيهاي اخلاقي ،مديريتي،سياسي،پيوند بارهبري نظام وتعهد به اسلام وارزشهاي انقلاب او را الگوي خودقراردهند.شخصيتي كه موفقيت ومنزلت مديريتي ،اورا ازفراگيري معارف قرآني بازنداشت ودراربعين حسيني دعوت خداي سبحان را لبيك گفت.
مهندس بيطرف وزيراسبق نيروديگرسخنران اين مراسم بود كه در تبيين ويژگيهاي شخصيتي وخدمات ارزشمند دكتراحمديان به ايراد مطالب پرداخت وسجاياي اخلاقي ايشان را جلوه هايي ازايمان وعمل صالح دانست.
وي مسووليت شناسي ،اخلاق نيكو وصداقت را ازويژگيهاي بارز آن مرحوم عنوان كردودرادامه به سوابق مديريتي ايشان درسه مقطع بين سالهاي 70 تا 98پرداخت كه در8سال نخست درحوزه آموزش وپرورش نيروي انساني صنعت آب وبرق وايجاد شاخه علمي كاربردي دراين صنعت ،دوره دوم به مدت 10 سال درجهت تحولات ساختاري صنعت برق وتوسعه ظرفيتهاي توليدي،پيمانكاري وتاسيسات صنعت برق ايران ودوره سوم ازسال 88تا كنون خدمات اثربخش مديريتي درصنعت نوپاي هسته اي كشوررا شامل مي شود.
دكتر محمد احمديان درمسيرخود اتكايي وتحكيم اقتصاد صنعت برق ،همواره برتغييرنوع نگاه به برق ازيك خدمت دولتي به يك كالاي اقتصادي تلاش كرد.روحش شاد ويادش گرامي.لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شرکت توانیر

    منبع خبر

    سایت خبری شرکت توانیر

    سایت خبری روابط عمومی شرکت توانیر

      نظرات