بخش بخار نیروگاه گهران توسط رئیس جمهور در هفته جاری افتتاح می شود

بخش بخار نیروگاه گهران توسط رئیس جمهور در هفته جاری افتتاح می شود

لینک اصل خبر در سایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی یک شرکت در شهر تهران می باشد

    نظرات