جلسات مستمر نمایندگان گروه های تخصصی شورای مرکزی با شرکت مهندسین مشاور جهت تدوین مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی

جلسات مستمر نمایندگان گروه های تخصصی شورای مرکزی با شرکت مهندسین مشاور جهت تدوین مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی


جلسات مستمر نمایندگان گروه های تخصصی شورای مرکزی با شرکت مهندسین مشاور جهت تدوین مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات