اقدامات شهرداری ها در راستای اجرای طرح های قابل طرح عمرانی وخدماتی

مفهـوم پدافند غيرعامل در برابر هرگونه تجـاوزي بـه عنـوان راهبرد عمومي مطـرح اسـت بـا ايـن حـال براسـاس تعريف بيان شده پدافند غيرعامل در سوانح غيرطبيعي و يا انساني مطرح مي شـود،در عـين حـال ايـن مهـم می تواند زماني ضامن امنيت افراد شود كـه هشـدار و اعلام خطر نيـز پـيش از وقـوع داشـته باشـد ايـن در حاليست كـه در طـول ايـن فرآينـد تاكيـد برآمـادگي ساكنان با ابزارهاي مختلـف اسـت

با توجه به اهميت شهرها و وجـود مراكـز حسـاس و حيــاتي و جمعيــت بــالاي شــهرها اهميــت پدافنــد غيرعامل در حوزه فنی وشهر سازی  بسيار حائز اهميت خواهد بود،اين در حاليسـت كـه شـهرها در گذشـته بـا الگـوي مشخص مانند استفاده از خندق و موانـع طبيعي در مقابل حملات مختلف مقاومت می كردند

 • موارد مهم مورد نظر پدافندغيرعامل در حوزه فنی و شهر سازی

شناسايي اماكن حساس، حياتي و مهم به صورت عمومي امـاكن در پدافنـدغيرعامل بـه دو دسته ذيل قابل تقسيم هستند كـه بايـد  مطالعـات طرحي جامع در محدوده قـانوني و حـريم شـهرها اين موارد در نقشه اي جداگانه مطرح شـوند

 1. پدافند غیرعامل و کاربری شهری

این بخش که یکی از موارد مهم در زمینه پدافندغیرعامل است توصیه می‌شود که به صورت عمومی و در نقشه‌های کاربری اراضی پیشنهادی، مکان یابی و ملاحظات در این زمینه و همچنین اصولی مانند تمرکز زدایی و تحکیم اماکن حیاتی، حساس و مهم مورد توجه مشاوران باشد . مشاوران می‌توانند با جدا نمودن کاربری‌های اصلی و توجه به اصول حاکم بر پدافند غیرعامل در حوزه هر کاربری به ارائه شاخص‌هایی جهت تعیین نقشه‌های پیشنهادی کاربری اراضی بپردازند.

 1. شاخص‌های مورد توجه در بخش شبکه‌های زیربنایی
 • مقاومت در مقابل تهدیدات، همچنین خطوط انتقال به شکلی طراحی شوند که در صورت بسته شدن باعث آسیب طولانی نگردد و یا قابل بازسازی و یا اشغال توسط دشمن و امکان بهره برداری نشود.
 • بازگشایی و بازسازی سریع و امکان داشتن برای ارائه راه حل‌های مناسب و منطقی در زمان بحران
 • مطالعه بخشی از طول بزرگراه به عنوان فرودگاه اضطراری
 • مکان یابی و مقاوم سازی ایستگاههای تقلیل فشار و تبدیل ولتاژ برق
 • توسعه فضاهای چند منظوره دارای قابلیت تغییر کاربری
 • توجه به انرژی­های پایان ناپذیر و توسعه پایدار نواحی
 • اجتناب از تمرکز زیرساخت‌ها
 • جلوگیری از عبور شبکه زیربنایی از برخی نقاط که در صورت تخریب تبعات زیادی خواهد داشت
 • ساخت جداول جوی و پل ها به صورتی که درمواقع اضطراری به عنوان جان پناه عمل کند می بایست باشد
 • پدافند غیر عامل در طراحی پارک ها وفضای سبز شهری

اصول پدافند غیر عامل که به عنوان معیارهای عمده در رسیدن به راهکارهای مناسب در طراحی منظر شهری و معماری مناسب با پدافند غیر عامل اثر گذار هستند به شرح ذیل است :

 • پوشش در همه زمینه ها· استتار و نامرئی سازی

اقداماتي صورت گیرد كه عمدتاً در مورد تاسيسات ثابت به كار گرفته ‌شود که فعاليت‌هاي مجازي يا غيرواقعي را براي دشمن تداعي ‌كند.

 • تولید سازه های دومنظوره (موانع)

استفاده از دیوارها ،درختان،آب ها...برای کند کردن حرکت دشمن....

 • مکان یابی استقرار عملکردها

در ایجاد و مکانیابی فضاهای سبز شهری گسترده مانند بوستانهای وسیع و پارکهای فضای سبز اولین نکته مکانیابی و برنامه ریزی جهت طراحی است. این فضاها باید از لحاظ مکانی به گونه ای باشند که اولا نزدیک به مناطق پرجمعیت شهری بوده و از نظر دیگر ارتباط مناسبی از نظر دسترسیها به منظور استفاده به عنوان مکانهای تجمیع مصدومین و اسیب دیدگان از حملات دشمن ویا حوادث طبیعی داشته باشند. در این مواقع میتوان از این فضاهای وسیع به عنوان پناهگاههای موقت جهت اسکان و یا برپایی کمپ های امداد استفاده کرد .

 • اختفاء با استفاده از عوارض طبیعی

هرس درختان به نحویی باشد که محل اختفا و جان پناه های مناسبی ایجاد شود

 • حفاظت اطلاعات سیستم های حیاتی و مهم

به کمک پارکها وهرس درختان...باید به نحویی باشد تا توانایی دید دشمن را گرفته شود

 • مدیریت بحران دفاعی در صحنه ها

نباید فضای سبز شهری مانع امدادرسانی سریع و به موقع شوند

 • فریب، ابتکار عمل و تنوع در کلیه اقدامات

در هر حال دشمن در حملات خود چه تهاجم نظامي و چه تهاجم فرهنگي در تلاش است بيشترين اطلاعات را از طرف مقابل خودش کسب کند و حرکات دشمن بر مبناي کسب اطلاعات، تحليل و آناليز اين اطلاعات است يعني دشمن اقدام کور انجام نمي‌دهد . پس فضای سبز شهر باید پوشش مناسبی برای نیرو های نظامی و پناهگاه برای مردم ومصدومین باشد

 • تعیین مقیاس بهینه استقرار جمعیت و فعالیت در فضا
 • باید فضاهای سبز شهر به گونه ای درمناطق مختلف شهری ایجاد شده باشند که سبب تراکم جمعیت شده و در هنگام حوادث طبیعی مانند زلزله ویادرزمان جنگ و انفجار باعث کاهش صدمات انسانی شده...
 • مقاوم سازی و استحکامات و ایمن سازی سازه های حیاتی

مثال (مبلمان و فضای سبز شهری)
باید به گونه ای باشد که جدای از در نظر گرفته مبانی زیبایی شناسانه منظر شهری، از نظر استحکام و مقاومت اجزا به گونه ای طراحی شوند که ایجاد موج انفجارها باعث آسیب جدی و پراکنده شدن قطعات سازنده آنها به اطراف نشود .

 • پراکندگی در توزیع عملکردها متناسب با تهدیدات و جغرافیا

در هر شهر فضاهایی با اهمیت استراتژیک وجود دارند که در مواقع بحران آسیب رسیدن به آنها میتواند در تشدید بحران و عدم هماهنگی جهت کمک رسانی و مدیریت شرایط بحرانی نقش بسزایی داشته باشد. این گونه بناهای با اهمیت باید در سطح شهر به صورت برنامه ریزی شده ای پراکنده گردیده و به گونه ای مکانیابی و طراحی شوند که برای شهروندان به عنوان مکانهای خاص شهری که میتوان در مواقع ضروری و خاص جهت پناه جویی به آنها رجوع کرد در آیند. عدم نزدیکی این بناها میتواند در عدم آسیب رسیدن به آنها در مواقع بمباران دشمن نقش موثری ایفا کند .

 • پدافند غیرعامل و سازمان آتش نشانی

یکی از اصول بنیادی در پدافند غیرعامل، مکان گزینی ایستگاه های آتش نشانی است. ایمنی شهر در برابر سوانح و حوادث بویژه آتش سوزی در کاربری های مختلف و تضمین امنیت جانی و مالی شهروندان برعهده این عنصر مهم شهری است . ایستگاه های آتش نشانی از جمله مراکز مهم و حیاتی خدمات رسانی در شهرها هستند که نقش مهمی در تأمین ایمنی و آسایش شهروندان و توسعه شهرها دارند . بدیهی است خدمات رسانی به موقع ایستگاه های آتش نشانی، بیش از هر چیز مستلزم اسقرار آن ها در مکان های مناسب می باشد که بتوانند در اسرع وقت، بدون مواجه شدن با موانع و محدودیت های محیط شهری از یک سو و با ایجاد کمترین آثار منفی به زندگی ساکنان شهر از سوی دیگر به محل حادثه برسند و اقدامات امدادرسانی را به انجام برسانند. از این رو می توان به ارزش زمان در امدادرسانی و کاهش زمان تأخیر برای کمک به مصدومین در شبکه شهری پی برد

 • پدافند غیر عامل در حوزه مدیریت شهری :
 • مکان یابی بهینه استقرار عملکردهای شهری
 • تسهیل مدیریت بحران دفاعی شهر
 • تعیین مقیاس بهینه استقرار جمعیت و فعالیت درفضا
 • مقاوم سازی و ایمن سازی مراکز ثقل شهر
 • پراکندگی توزیع عملکرد ها متناسب با تهدیدات و ویژگی های فضایی
 • تامین نیازمندیهای ضروری و اساسی شهر و شهروندان
 • پایداری شهر در برابرتهدیدات و اقدامات نظامی دشمن
 • امکان خروج اضطراری شهروندان در صورت ضرورت
 • پیش بینی و برنامه ریزی برای اسکان اضطراری جمعیت شهری
 • چند منظوره سازی زیرساخت های شهری
 • آمادگی وخرید تجهیزات پشتیبانی در زمان بحران(شامل ؛تانکرآبرسان،موتوربرق اضطراری،ملزومات امدادی و....)
لینک اصل خبر در سایت شهرداری ایرانشهر

  منبع خبر

  شهرداری ایرانشهر

  شهرداری ایرانشهر یک شهرداری در شهر ایرانشهر می باشد

   نظرات