بررسی تجربه سه کشور در صنعتی سازی ساختمان

به منظور دستیابی به اهداف تعیین شده، اقداماتی از جمله تاسیس کمیته راهبری توسعه و تدوین نقشه‌های راه صنعتی سازی ساختمان (IBS Steering Committee)، الزام نهادهای دولتی برای ساخت ۷۰ درصد ساختمان‌های خود به روش صنعتی، الزام بخش خصوصی برای ساخت ۵۰ درصد ساختمان‌ها به روش صنعتی، تعیین استاندارد قطعات، تعیین شاخص‌های ارزیابی و کمیته ناظر صنعتی سازی در کابینه، ارتقای سطح صنعتی سازی ساختمان و انطباق با آداب و رسوم مالزی و تحقیق و پژوهش تجارب سایر کشورها، طی سال‌های متمادی توسط این کشور انجام گرفته است. مطابق با بررسی‌های کارشناسی، کشور مالزی در پایان سال ۲۰۱۵ به تمام اهداف و برنامه‌ریزی‌های خود در این زمینه دست یافته و تعداد پیمانکارانی که قصد آموزش و ورود به این نوع از ساخت و ساز را داشتند، از مقدار برآورد شده ۱ هزار شرکت به بیش از ۹ هزار شرکت افزایش یافته است. کشور چین به منظور دستیابی به اهداف تعیین ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات