نگهداري و حفاظت از اراضي دولتي، حوزه استحفاظی اداره کل واقع در شهرستان های لار-گراش-خنج-مهر –لامرد و...

نگهداري و حفاظت از اراضي دولتي، حوزه استحفاظی اداره کل واقع در شهرستان های لار-گراش-خنج-مهر –لامرد و...

اداره كل راه و شهرسازی لارستان در نظر دارد در راستاي مجوز شماره 44070/98/6440-23/07/1398 سازمان ملي زمين و مسكن و  با رعايت مفاد قانون برگزاري مناقصات، امور مربوط به نگهداري و حفاظت از اراضي دولتي، حوزه استحفاظی اداره کل واقع در شهرستان های لار-گراش-خنج-مهر –لامرد و شهرهای زیر مجموعه ، از تاريخ 1398/10/13 لغايت 1399/10/13 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت با شماره مناقصه ۲۰۹۸۰۰۳۳۶۲۰۰۰۰۲ 2 وشرایط ذیل واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها،از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ 98/08/23 می باشد.
لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی لارستان

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی لارستان

    اداره کل راه و شهرسازی لارستان یک سازمان دولتی در شهر لارستان می باشد

      نظرات