خراسان رضوی و مخاطره سیلاب در خشکسالی

منبع خبر

اداره کل مدیریت بحران استان خراسان رضوی

اداره کل مدیریت بحران استان خراسان رضوی یک سازمان دولتی می باشد

    نظرات