آمار درآمد و هزینه شش ماهه اول سال 1398 شهرداری اشتهارد

نظر به وظیفه قانونی شهرداری برابر ماده 71 قانون شهرداری ها در خصوص انتشار شش ماهه آمار درآمد و هزینه در روزنامه های کثیر انتشار پس از تایید شورای اسلامی شهر ، آمار درآمد و هزینه شش ماهه اول سال 1398 طبق مصوبه شماره 90 شورای اسلامی شهر اشتهارد جهت اطلاع خدمت همشهریان گرامی  منتشر می گردد.

آمار درآمد و هزینه شش ماهه اول سال 1398 شهرداری اشتهارد به شرح ذیل می باشد.

در ضمن فایل pdf نیز در قسمت پیوست ها قابل مشاهده می باشد.

استانداری البرز
شهرداری اشتهارد
آمار درآمد شش ماهه اول سال 1398

شرح

مبلغ

درآمد عوارض گذرنامه

53,285,000

درآمد عوارض فروش كالا و ارائه خدمات

16,881,874,369

درآمد عوارض سطح شهر

2,478,928,948

درآمد عوارض بر پروانه های ساختمانی

10,932,005,759

درآمد عوارض تفكیك اراضی و ساختمانی

381,494,925

درآمد ناشی از آموزش رانندگی

5,218,200

درآمد عوارض صدور پروانه تاكسیرانی

73,402,216

درآمد عوارض سالیانه خودروهای سواری و

1,040,322,000

درآمد عوارض پروانه های كسب و صدور پرو

302,311,778

درآمد حق آسفالت و لكه گیری و ترمیم حف

72,633,000

درآمدحاصل ازفروش جمع آوری زباله

567,335,835

درآمدحاصل از خدمات آماده سازی

32,780,000

درآمدناشی ازخدمات مینی بوسرانی

18,610,000

درآمد حاصل از خدمات فنی و ایمنی

735,621,274

درآمدحاصل از خدمات شهری

243,126,704

درآمد پاركها و عوارض فضای سبز

135,574,391

درآمد مال الاجاره ساختمانها و تاسیسات

5,802,530,954

درآمد حاصل از كرایه ماشین آلات

65,200,000

درآمد جریمه كمیسیون ماده صد

20,417,005,026

درآمد فروش اموال غیرمنقول

41,241,721,000

درآمد فروش اموال منقول و اسقاط

3,576,540,000

سایر درآمدها

162,709,666

جمع كد درآمد ‏

105,220,231,045

استانداری البرز
شهرداری اشتهارد
آمار هزینه جاری شش ماهه اول سال 1398

شرح

خدمات اداری

خدمات شهری

جمع هزینه جاری

هزینه ماده 1-حقوق و اجرت و دستمزد

ردیف 101101-حقوق شهردار

105,020,382

105,020,382

ردیف 101103-حقوق كارمندان ثابت

139,088,038

240,160,989

379,249,027

ردیف101104-حقوق یا اجرت كارگران رسمی

2,673,367,894

10,598,994,071

13,272,361,965

ردیف101106-حقوق یا اجرت كاركنان قراردادی

1,088,804,727

202,682,555

1,291,487,282

هزینه ماده 2-مزایا و فوق العاده ها وكمكها

ردیف 102101-مزایای شهردار

11,046,084

11,046,084

ردیف102103-مزایای كارمندان ثابت

20,412,812

3,434,100

23,846,912

ردیف 102104-مزایای كارگران رسمی

345,785,898

1,423,878,065

1,769,663,963

ردیف 102106-مزایای كاركنان قراردادی

155,546,964

2,624,118

158,171,082

ردیف 102108-اضافه كار جمعه كار نوبت كار و غیره

3,035,150,047

8,620,494,685

11,655,644,732

ردیف102109-حق بیمه و بازنشستگی و درمان و سایر

1,804,704,984

5,310,625,779

7,115,330,763

ردیف102110-عائله مندی و بن و هزینه نهارو سایر

852,644,473

2,119,498,829

2,972,143,302

ردیف102111-پاداش و عیدی

30,327,600

30,327,600

هزینه ماده 3-ماموریت وسفر و حمل و ارتباط

ردیف203301-ماموریت و سفرداخل كشور

186,118,341

183,651,755

369,770,096

ردیف203304-حمل و نقل و پست و تلفن و سایر

38,315,215

3,992,000

42,307,215

هزینه ماده 4-اجاره بهاء و كرایه

ردیف204404-كرایه ماشین آلات و وسایل نقلیه

195,790,000

67,600,000

263,390,000

هزینه ماده 5-خدمات قراردادی

ردیف205501-نگهداری وتعمیرات جزئی ساختمان و سایر

60,000

60,000

ردیف 205502-نگهداری و تعمیرات وسایل اداری

20,462,000

11,620,000

32,082,000

ردیف 205503-نگهدای و تعمیرات وسایل نقلیه

18,410,000

4,700,000

23,110,000

ردیف 205505-هزینه های جشن و پذیرائی و سوگوا

372,033,600

904,276,900

1,276,310,500

ردیف 205506-هزینه های آموزشی كاركنان

4,000,000

4,000,000

ردیف 205509-هزینه های بانكی

483,000

483,000

ردیف 205510-حق الجلسه و مشاوره و سایر

1,144,150,000

1,144,150,000

ردیف 205511-واگذاری خدمات شهری و اداری

4,936,562,500

4,936,562,500

ردیف 205513-حق الزحمه حسابرسی

215,000,000

215,000,000

ردیف 205515-اتلاف سگهای ولگرد

195,000,000

195,000,000

ردیف 205516-هزینه های رفاهی كاركنان

325,831,000

896,687,000

1,222,518,000

ردیف205517-بیمه جامع مسئولیت مدنی

135,345,300

181,065,000

316,410,300

هزینه ماده 6- سوخت آب برق و گاز و سایر

ردیف 206601-سوخت دستگاههای حرارتی

34,450,000

34,450,000

ردیف 206604-بهای برق مصرفی

243,343,000

67,265,000

310,608,000

هزینه ماده 7-مواد و لوازم مصرف شدنی

ردیف 207701-خرید لوازم جزئی ساختمان

38,604,000

11,360,000

49,964,000

ردیف 207702-لوازم مصرفی اداری

179,533,500

179,533,500

ردیف 207703-لوازم یدكی وسایل نقلیه و سایر

48,960,000

82,600,000

131,560,000

ردیف 207704-لباس كاركنان و لوازم خواب

26,600,000

26,600,000

ردیف 207706-لوازم تنظیف

8,585,250

8,585,250

ردیف 207709-سایرمواد و لوازم مصرف شدنی

307,122,180

14,530,000

321,652,180

هزینه ماده 13- كالاهای مصرف نشدنی

ردیف 313001-لوازم مصرف نشدنی اداری

1,070,000

1,070,000

هزینه ماده 16-كمك و پرداختهای به بخش عمومی

ردیف416601-تامین اعتبارات بودجه شورای شهر

690,914,500

690,914,500

هزینه ماده17-كمك و پرداخت به بخش خصوصی

ردیف417702-هدایاوپرداختهای تشویقی

120,000,000

120,000,000

240,000,000

هزینه ماده 19-پرداخت انتقالی به كاركنان

ردیف419004-حق سنواتماههای خاتمه خدمت كاركنان

791,731,790

791,731,790

هزینه ماده 20-دیون و تعهدات

ردیف 420201-دیون بامحل

361,021,650

156,750,000

517,771,650

جمع هزینه جاری ‏

14,911,519,589

37,218,367,986

52,129,887,575

استانداری البرز
شهرداری اشتهارد
آمار هزینه عمرانی شش ماهه اول سال 1398

شرح

مبلغ هزینه

شرح

بدهكار

برنامه اول عمرانی- برنامه ریزی توسعه شهری

ردیف 3010200001-غرامت املاك داخل طرح

12,635,497,840

gisردیف 3010400001-راه اندازی وتكمیل سیستم اتوماسیون و و ممیزی

477,767,220

برنامه دوم عمرانی - هدایت و دفع آبهای سطحی

ردیف 3020100001- تعویض جداول و مرمت انهار و عملیات امانی و خرید مصالح

2,482,357,505

ردیف 3020100002- تسطیح اراضی و كرایه ماشین آلات جهت دفع سیلاب

90,000,000

ردیف 3020400001- حفر و لایروبی چاه وكانال فاضلاب

65,300,000

برنامه سوم عمرانی-حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری

ردیف 3030100001-خرید و پخش دستی و مكانیزه آسفالت ولكه گیری

50,000,000

ردیف 3030100002-عملیات بهسازی و تعویض چراغهای بلوار اصلی فاز1

10,386,528,967

ردیف 3031000001-خرید علائم ترافیكی و خط كشی معابر و رنگ آمیزی

234,511,000

برنامه چهارم عمرانی-تجهیزات وماشین و احداث ساختمان آتشنشانی

ردیف 3040100001-تكمیل و تجهیز و احداث ساختمان آتشنشانی

3,555,953,363

برنامه پنجم عمرانی-بهبود محیط شهری

ردیف 3050100001-آبیاری و نگهداری فضای سبز و پاركهای جنگلی

2,616,078,000

ردیف 3050100002-تجهیز و نگهداری بلوارها و میادین و آبنماها

15,978,000

ردیف 3050100004-خرید نهال وگل وگیاه برای پاركها و فضای سبز

774,800,000

ردیف 3050100005-تجهیز و نگهداری چاههای آب و اجاره چاه آب

179,110,000

ردیف 3050200001-انعقاد قرارداد دفع زباله وخرید تجهیزات وجارو

723,483,871

ردیف 3050300001-خرید تجهیزات وماشین آلات جمع آوری وحمل زباله

730,897,000

برنامه ششم عمرانی-اماكن ورزشی وفرهنگی وتفریحی

ردیف 3060200001 -تجهیز و تعمیرنگهداری سالنهای شهدا و حجاب

24,383,938

برنامه هفتم عمرانی-سایر تاسیسات شهری

ردیف 3070100001-تعمیر اساسی و تجهیز ساختمانهای شهرداری

158,718,944

ردیف 3070500001- تجهیز و احداث سرویسهای بهداشتی عمومی سطح شهر

1,093,238,800

برنامه هشتم عمرانی-تاسیسات درآمدزا

ردیف 3081010001-تعمیرات اساسی و خرید تجهیزات برای ماشین آلات

2,597,788,663

برنامه نهم عمرانی-دیون عمرانی

ردیف 30910100001-دیون عمرانی قراردادهای بودجه سالهای قبل

16,252,525,786

جمع هزینه های عمرانی

55,144,918,897

لینک اصل خبر در سایت شهرداری اشتهارد

  منبع خبر

  شهرداری اشتهارد

  شهرداری اشتهارد

  شهرداری اشتهارد یک شهرداری در شهر اشتهارد می باشد

   نظرات