آگهی تجدید مزایده عمومی واحد تجاری شماره 19 مجتمع تجاری اداری شهرداری اشتهارد

شهرداری اشتهارد به استناد مصوبه شماره 74 مورخ 98/3/8 شورای اسلامی شهر اشتهارد در نظر دارد  نسبت به فروش یک باب واحد تجاری شماره 19 به متراژ تقریبی 40.50 مترمربع و 19.05 مترمربع بالکن به آدرس اشتهارد بلوار آیت ا... خامنه ای روبروی بوستان سعدی – مجتمع تجاری اداری شهرداری اشتهارد با قیمت پایه کارشناسی 4.460.000.000 ریال و برابر مشخصات مندرج در اسناد از طریق مزایده عمومی اقدام نماید .

علاقمندان به شرکت در مزایده می توانند جهت دریافت اسناد و مدارک مزایده به دبیرخانه شهرداری اشتهارد مراجعه و نسبت به اخذ اسناد اقدام نمایند .

 • مهلت اخذ و تکمیل و تحویل اسناد : از تاریخ 98/8/6 تا پایان وقت اداری مورخ 98/8/22
 • محل دریافت اسناد : امور قراردادهای شهرداری اشتهارد          محل تحویل اسناد : دبیرخانه شهرداری اشتهارد
 • شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است      تسویه حساب به صورت نقدی می باشد .
 • مبلغ سپرده تضمین شرکت در مزایده به مبلغ 223.000.000 ریال به صورت ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری اشتهارد یا واریز به حساب جاری 0107101783007 نزد بانک ملی شعبه اشتهارد به نام شهرداری اشتهارد
 • هزینه آگهی و کارشناسی و  سایر موارد و عوارض قانونی به عهده برنده مزایده می باشد .
 • سپرده نفرات اول و دوم و سوم تا انعقاد قرارداد با برنده مزایده نزد شهرداری باقی مانده و چنانچه به ترتیب حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده به نفع شهرداری ضبط خواهد گردید .
 • سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد شرکت در مزایده مندرج است .
لینک اصل خبر در سایت شهرداری اشتهارد

  منبع خبر

  شهرداری اشتهارد

  شهرداری اشتهارد

  شهرداری اشتهارد یک شهرداری در شهر اشتهارد می باشد

   نظرات