فاز یک میدان اجتماعات بیرجند تا پایان سال اجرایی می شود

فاز یک میدان اجتماعات بیرجند تا پایان سال اجرایی می شود

یکصد و چهل و چهارمین جلسه شورا با حضور اعضای شورای شهر و شهردار بیرجند برگزار شد.

تصمیـم گیـری در خصـوص لایحه ارائـه شـده  توسط شـهرداری بـرای اجـرای عملیــات فــاز یــک توســعه میــدان ابــوذر از مهمتریـن مباحثی بود کـه در این جلسـه  مطـرح شـد.

رئیــس شـــورای شـــهر بیرجنـــد گفت : اجــرای عملیــات فــاز یــک ایــن پــروژه تــا پایــان ســال جــاری بــه تصویــب شــورای شــهر رســیده کــه بــر اســاس آن تــا پایــان امســال بازارچــه ابــوذر، سـاختمان دبیرخانـه کمیسـیون هـای مـاده۱۰۰ و مـاده ۷۷ بـه اسـتثنای سـاختمان مرکـزی شـهرداری و سـاختمان شـورای شـهر حـذف خواهـد شـد.

دکتــر تقــی زاده افــزود: عــلاوه بــر ایــن تملــک بخشــی از مغــازه هــای اطــراف میــدان ابــوذر کــه قبــلاً بــه تصویــب رسـیده بـرای معرفـی کارشناسـان بـه منظـور انجـام ارزیابـی بـه کانـون کارشناسـان دادگسـتری ارجـاع شـــده اســـت.

بـــه گفتـــه وی اعتبـــار لازم بـــرای اجـــرای فـــاز یـــک توســـعه میـــدان ابـــوذر پیش بینـــی شــده و همانطــور کــه اشــاره شــد تنهــا ســاختمان مرکــزی شــهرداری و ســاختمان شورای شهر در میــدان باقـی خواهـد مانـد و فازهـای دوم و سـوم پـروژه نیـز سـال آینـده اجرایـی خواهـد شـد.

دکتـر تقـی زاده تصریـح کـرد: بـرای اجـرای فازهـای دوم و سـوم پـروژه نیـز منتظریـم تـا طرحـی کـه بـه مشـاور واگــذار شــده بــه شــورا ارائــه و بــه تصویــب برســد و بــه محــض طــی ایــن مســیر عملیــات اجرایــی فــاز هــای دوم و ســوم پــروژه نیــز بلافاصلــه آغــاز میشــود.

او اظهار داشت: بــا اجــرای فــاز یــک پــروژه حــدود یــک هکتــار بــه مجموعــه فعلــی میــدان ابــوذر اضافــه میشــود و در فازهــای دوم و ســوم طــرح بــزرگ ۱۱ هکتــاری را بــه اجــرا خواهیــم گذاشــت و میــدان ابــوذر بــه بزرگتریــن میــدان اجتماعــات آن هــم در مرکــز شــهر بیرجنــد تبدیــل خواهــد شــد.

در ادامه جلسه :

 • کمیسیون معاملات شماره 24877 شهرداری در خصوص فروش تعدادی از ماشین آلات سبک و سنگین اوراقی و کارکرده.
 • برگزاری مناقصه جهت تکمیل ساختمان الحاقی شماره 2 فرهنگسرای صیاد شیرازی.
 • توافقنامه تنظیمی فی مابین شهرداری و مالکین ملک واقع در حکیم نزاری 13 و 15 جهت توسعه طرح پارکینگ.
 • واگذاری میزان 78/42 مترمربع از اراضی صرفه جویی شده شهرداری به مالک ملک واقع در بلوار پیامبر اعظم به قیمت کارشناسی.
 • تملک ملک واقع در خیابان شهید خزاعی 6 با کاربری فضای سبز

مطرح و موافقت گردید.

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر بیرجند

  منبع خبر

  شورای شهر بیرجند

  شورای شهر بیرجند یک شورای شهر در شهر بیرجند می باشد

   نظرات