انتشارات جدید - راهنمای برنامه‌ریزی رهیافت‌های سازه‌ای مدیریت سیلاب

تالیف : ج وان داواندیک

ترجمه و تدوين : گروه كار رهيافت‌هاي فراگير مديريت سيلاب

محمدرضا متوسلي، محمود مسچي، محمدرضا آل‌ياسين، کامران امامی، سیدعلی چاوشیان، فرهاد بني زمان، محمد‌رضا نيك فال، مهرداد برخوردار، علي حيدري، الهام افتخار جوادي، شادي مرادي فلاح، سحر نوروزی

انتشارات: کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران سال انتشار: 1398

آنچه در این کتاب میخوانید:

فصل اول- كليات

1-1- مقدمه

1-2- مديريت یا مهار سيلاب؟

1-3- هدف و دامنه كاربرد اين كتاب

1-4- تعاريف واژه‌هاي فني

فصل دوم- رابطه بين پارامترهاي سيلاب و پهنه سيل

2-1- مقدمه

2-2- مديريت سيلاب

2-2-1- تعاريف

2-2-2- روش‌هاي كلاسيك مورد استفاده در مديريت سيلاب

2-2-3- ذخيره‌سازي موقتي سيلاب‌ها در مخازن يا در قسمت‌هايي از سيلاب‌دشت

2-2-4- بهسازي مسيرهاي رودخانه

2-2-5- ايجاد مسيرهاي ثانويه سيلاب

2-2-6- خاكريزهاي سيل‌بند در طول رودخانه‌ها و اطراف مناطق سيل‌خيز

2-3- مشخصات و علل وقوع سيلاب

2-4- منحني‌هاي احتمال وقوع و پارامترهاي سيلاب

2-4-1- كليات

2-4-2- شاخص‌هاي سيلاب

2-4-3- پارامترهاي سيلاب

2-4-4- منحني‌هاي احتمال وقوع

2-4-5- اهميت شاخص‌هاي سيلاب براي كاربري اراضي مختلف

2-5- كارآيي هيدروليكي تمهيدات‌‌ مدیریت سيلاب

2-6- مراجع

فصل سوم- رابطه بين شاخص‌هاي سيلاب و خسارت‌ها

3-1- مقدمه

3-1-1- مديريت سيلاب و خسارت‌

3-1-2- تعاريف

3-1-3- كاربردهاي تعيين خسارات سيلاب

3-1-4- محدوديت‌هاي اين فصل

3-2- دامنه و ماهيت خسارت‌هاي سيلاب

3-2-1- كليات

3-2-2- نوع و ماهيت خسارت‌ها

3-2-3- ارزيابي خسارت

3-3- منحني‌هاي خسارت

3-4- ميانگين خسارت ساليانه و تحليل سود به هزينه

3-4-1- ميانگين خسارت ساليانه ( AAD )

3-4-2- تحليل سود به هزينه ( CBA )

3-4-3- تلفيق هزينه‌ها و فوايد نامحسوس

3-5- مراجع

فصل چهارم- سطح حفاظت مطلوب

4-1- مقدمه

4-2- ملاحظاتي كه در تعيين «سيلاب طراحی» بايد مدنظر قرار گيرند

4-2-1- كليات

4-2-2- تلفات

4-2-3- عدم قطعیت‌های موجود و عدم شناخت کافی از هيدرولوژي بالادست

4-2-4- هزينه عمليات حفاظت سيلاب در مقابل تأثيرگذاری آنها

4-2-5- نگهداري

4-2-6- توجيه‌‌پذيري اقتصادي

4-2-7- ملاحظات رواني

4-2-8- مسائل سياسي و شکست‌ها

4-2-9- محدوديت‌هاي طبيعي

4-3- سطح مطلوب حفاظت

4-4- رهيافت مديريت ريسك سیلاب

4-5- مراجع

فصل پنجم- استفاده از مدل‌هاي رياضي براي مديريت سيلاب

5-1- مقدمه

5-2- کاربرد مدل‌هاي رياضي در مديريت سيلاب

5-2-1- کاربردهای اصلی

5-2-2- شبيه‌سازي موج‌ سيل در رودخانه و سيلاب‌دشت

5-2-3- شناخت پديده سيلاب

5-2-4- استفاده از مدل سازی های قبلی

5-3- انواع مدل‌ها

5-3-1- كليات

5-3-2- مدل‌سازي بارش- رواناب

5-3-3- مدل‌سازي هيدروليكي (هيدروديناميك)

5-3-4- مدل‌هاي شبيه‌سازي مفهومی یا جعبه سیاه

5-4- اطلاعات مورد نیاز و مسائل مربوطه

5-4-1- كليات

5-4-2- مدل‌هاي مفهومی بارش- رواناب

5-4-3- مدل‌هاي هيدروليكي (هيدروديناميك)

5-4-3-1- بحث كلي

5-4-3-2- نيازهاي ويژه و مسائل مرتبط

5-5- موارد تاريخي

5-5-1- اسپانيا: درجه‌بندي موج سيل ناشي از شكست سد

5-5-2- آفريقاي جنوبي: ارزيابي خسارت سيلاب به وسيله مدل‌ها

5-5-3- مراكش: مدل‌سازي مقدماتي (1972) سيلاب‌دشت رارب

5-5-4- نقشه ريسك سيل در انگلستان و ولز

5-5-4-1- سابقه

5-5-4-2- وضعيت كنوني

5-5-4-3- آينده‌نگري

5-5-5- مدل‌سازي دو بعدي رويداد سيلاب در نواحی پست هلند

5-5-6- مدل‌سازي به عنوان ابزاري براي تخليه افراد و امدادرساني (منطقه مرزي آلمان و هلند)

5-6- روش تحليل

5-7- نتيجه‌گيري و پيشنهادات

5-8- مراجع

پيوست الف: ارزيابي خسارت سيلاب

الف-1- كانادا

الف-2- استراليا: ايالت ويكتوريا

الف-3- ژاپن

الف-4- هلند

الف-5- حوضه مكونگ سفلي

پيوست ب: بررسي موردي سيلاب پُلدر و مدل‌سازي تخليه در منطقه سيلاب‌خيز نزديك مرز آلمان و هلند

مقدمه

ب-1- پژوهش

ب-2- مديريت اطلاعات

ب-3- سيلاب DelftFLS

ب-4- كاهش خسارت

ب-5- مواد خطرناك/ حادثه

ب-6- تخليه

ب-7- آگاهي

نتايج

مراجع

پیوست پ - کتابنامه

علاقمندان به خرید کتاب می‌توانند با دبیرخانه کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران تماس حاصل نمایند.

تلفن: 22257348-021

لینک اصل خبر در سایت كمیته ملی آبیاری و زهكشی ایران

    منبع خبر

    كمیته ملی آبیاری و زهكشی ایران

    كمیته ملی آبیاری و زهكشی ایران یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات