شركت آبفای شهری استان سمنان مانور فرضی با رویكرد مصون سازی تاسیسات آب را برگزار نمود

شركت آبفای شهری استان سمنان مانور فرضی با رویكرد مصون سازی تاسیسات آب را برگزار نمود

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب استان سمنان

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب استان سمنان

  شرکت آب و فاضلاب استان سمنان

  شرکت آب و فاضلاب استان سمنان یک شرکت در شهر سمنان می باشد

   نظرات