ممیزی خارجی در نیروگاه شهید مفتح

ممیزی خارجی در نیروگاه شهید مفتح

ممیزی خارجی در نیروگاه شهید مفتح

در راستای سنجش وارزیابی انطباق فرآیندها

دستور العملها وفعالیت های سازمان با الزامات استاندارد جهانی ، سیستم تضمین کیفیت و HSE ممیزی خارجی شرکت مدیریت برق شهید مفتح مبتنی بر استاندارد

ISO14001:2015

ISO9001:2015

OHSAS18001:2007

با حضور نمایندگان شرکت توف نورد وتیم منتخب ممیزی نیروگاه با موفقیت انجام شد .

لینک اصل خبر در سایت شرکت مدیریت تولید برق شهید مفتح

  منبع خبر

  شرکت مدیریت تولید برق شهید مفتح

  شرکت مدیریت تولید برق شهید مفتح

  شرکت مدیریت تولید برق شهید مفتح یک شرکت در شهر همدان می باشد

   نظرات