مجموعه مقالات هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران منتشرشد

مجموعه مقالات هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران منتشرشد

بنانیوز- مجموعه مقالات هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران در سیویلیکا منتشر شد.www.BanaNews.ir

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir)  مقالات این کنفرانس که امسال توسط دانشگاه صنعتی اصفهان و تحت حمایت سیویلیکا در اصفهان برگزار شده بود با تعداد ۲۰۶ مقاله در ۱۶۰۵ صفحه منتشر شده است.

برخی از عناوین مقالات به شرح زیر می باشد:

۱٫ فرسایش خندقی تهدیدی درحوزه آبخیز شهر دهدشت
۲٫ قابلیت مدل نیمه مفهومی IHACRES در شبیه سازی بارش - روان اب حوزه ابخیز کوهستانی شهری ودشتی
۳٫ کنترل شیب و تثبیت بستر رودخانه ها به منظور احیای حوضه های آبخیز
۴٫ کاربرد گیاه وتیور و نقش آن در حوزه آبخیز شهری و محیط زیست
۵٫ کاربرد روش همگن سازی منحنیهای اندرو در براورد سیل
۶٫ کاربرد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در بررسی و اکتشاف آبهای زیرزمینی
۷٫ کاربرد سیستمهای هوشمند استنتاج عصبی- فازی در پیشبینی رواناب شهری (مطالعه موردی:جنوب شرق تبریز)
۸٫ مفاهیم اکوهیدرولو ژی در اکوسیستم های مرتعی با نگاهی موضوعی به مناطق خشک و نیمه خشک
۹٫ مقایسه کیفیت آب باران جمع آوری شده از سطوح آبگیر شهری با استاندارهای موجود
۱۰٫ مقایسه کاربری اراضی و حجم آبکندهای مناطق آبکندی شکرکلات و قره تیکان واقع در سنگانه خراسان رضوی
۱۱٫ مقایسه میزان فرسایش بادی اراضی تحت کشت مخلوط وجداگانه گندم و یونجه بااستفاده از مدل اریفر ۲ در مزارع مناطق خشک مطالعه موردی: هرات یزد
۱۲٫ مقایسه برآورد ارتفاع و دبی اوج رواناب برای حوضه های کوچک بااستفاده از روش های تجربی استدلالی و شماره منحنی
۱۳٫ مقایسه برخی از روابط تجربی در برآورد زمانتمرکز(مطالعه موردی: شهرداری منطقه ۲۲ تهران)
۱۴٫ مقایسه دو اقدام حفاظت آب و خاک در مدیریت حوزههای آبخیز استان فارس با استفاده از برنامه جهانی WOCAT
15. مقایسه روشهای نقطه بازگشت و اسپیرمن در تعیین روند داده های دبی (مطالعه موردی: ایستگاه پل خواجو)
۱۶٫ مقایسه روشهای گرادیان و زمین آماری IDWجهت برآورد بارندگی متوسط سالانه درحوزه های آبخیز بدون آمار
۱۷٫ مقایسه روشهای تجربی برآورد دبی حداکثر سیل در حوزه آبخیز واز رود استان مازندران
۱۸٫ مقایسه عوامل تاثیر گذار در خطر زمین لغزش در دو مقیاس(مطالعه موردی حوزه آبخیز طالقان)
۱۹٫ مکانیابی زمین لغزش در حوزه آبخیز با GISو فنون تصمیم گیری (مطالعه موردی: حوزه آبخیز مشرف به شهرفیروزکوه)
۲۰٫ محاسبه میزان فرسایش و رسوب حوزه آبخیز ماهنشان استان زنجان با مدل های RUSLEوMPSIACمبتنی بر فنآوری سیستم اطلاعات جغرافیائیGIS
21. محاسبه میزان فرسایش و رسوب حوزه آبخیز آزادرود نشتارود با مدل های MPSIAC و RUSLEمبتنی بر فنآوری سیستم اطلاعات جغرافیائیGIS
22. مدل سازی الگوی جریان با CCHE2Dدر یک پیچان رود طبیعی
۲۳٫ مدلسازی اثرات تغییر اقلیم بر تخصیص منابع آب حوضه رودخانه کرخه
۲۴٫ مدلسازی برآورد ضریب رواناب سالانه حوضه آبخیز چهلچای بوسیله محیط PCRaster
25. مروری بر پهنه بندی خطر سیل با استفاده از مدل هیدرولیکی تحلیل رودخانه (HEC – RASو سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS
26. معرفی مدل MUSIC و کاربرد آن در مدیریت رواناب شهری
۲۷٫ معرفی مدل نیمه فیزیکی SWATدر شبیه سازی فرایند های هیدرولوژیکی مروری بر مطالعات انجام شده)
۲۸٫ معرفی مدل هیدرولوژیکیSWAT
29. معرفی مدل توزیع هیدرولوژیکی URBS – MO برای مناطق شهری
۳۰٫ معرفی نرم افزار PCRaster مدلسازی بیلان آب
۳۱٫ معرفی روشهای شبیهسازی فرسایش و رسوب در مدلهای WETSPA و SWAT
32. نقش نوع فرایند موثر بر خندقی شدن روی آستانه توپوگرافی آن
۳۳٫ نقش و جایگاه آبخیزداری شهری در مدیریت سیلابهای شهری
۳۴٫ نقش ابخیزداری شهری در مدیریت یکپارچه و مهار سیلاب های شهری
۳۵٫ نقش سدهای زیرزمینی در مدیریت و توسعه منابع آب
۳۶٫ هیدرولوژی شهری مدیریت منابع آب و چالشهای حال و اینده
۳۷٫ واسنجی ضریب تلفات اولیه با نرم افزار HEC-HMS مطالعه موردی : حوزه آبخیز ینگجه
۳۸٫ پهنه بندی خشکسالی ها و تر سالی ها ی شدیدحوزه آبخیز دریاچه نمک با استفاده از شاخص SPI
39. پهنه بندی خطر وقوع زمین لغزش با استفاده از شاخص همپوشانی مطالعه موردی: حوزه ابخیز تجن
۴۰٫ پهنه بندی شدت خشکسالی با استفاده از تحلیل واریوگرام و بررسی روند در زمین آمارمطالعه موردی : حوزه های آبخیز مهاباد
۴۱٫ پهنهبندی خطر روانگرایی درحوزه قرهسو استان گلستان با مدل SWMدر محیطGIS
42. پهنهبندی خطر زمین لغزش در حوضه آبخیز واستان – ساری
۴۳٫ پیامدهای توسعه فیزیکی شهرها بر تخریب حوضههای آبخیز شهری (مطالعه موردی: شمال تهران منطقه ٢٢ شهرداری
۴۴٫ پیشبینی تغییرات جریان فصلی ورودی سد زایندهرود با استفاده از شاخص نوسان جنوبی
۴۵٫ پایش و تحلیل اثر تغییرات مکانی خشکسالی ها بر تغییرات سطح آب زیرزمینی با استفادها ز GIS مطالعه موردی: دشت نیشابور
۴۶٫ پایش توزیع مکانی کیفیت اب زیرزمینی با استفاده ازروشهای زمین امار مطالعه موردی حوزه شهری مشهد
۴۷٫ پایش خشکسالی هواشناسی با کاربرد برخی از شاخص های خشکسالی در استان سیستان و بلوچستان
۴۸٫ آنالیز منطقه ای بارشهای ۲۴ ساعته به روش گشتاور خطی L-Momentدر استان کردستان
۴۹٫ آبخیزداری شهری راهکاری به سوی توسعه پایدار شهری
۵۰٫ آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی حاصل از احداث سد در حوزه آبخیز شهر اسفراین بااستفاده از فناوری سنجش از دور
۵۱٫ امکان سنجی مدل های جاستین، انجمن تحقیقات کشاورزی هندوکوتاین در برآورد رواناب به کمک تحلیل خوشه ای و تحلیل عاملی مطالعه موردی حوضه دشت گل خوزستان
۵۲٫ اهمیت و شناسایی سپرهای ساحلی در مدیریت حوزه های ابخیز مطالعه موردی بخشی از حاشیه رودخانه زاینده رود
۵۳٫ اهمیت رواناب، مدیریت و کاربرد آن در آبخیزداری شهری
۵۴٫ اولویت بندی حوزه های ابخیز از نظر پتانسیل سیل خیزی با نرم افزار HEC-HMS مطالعه موردی: حوزه ابخیز نازلوچای استان اذربایجان غربی
۵۵٫ اثر تفکیک زمانی داده های دبی و رسوب معلق بر روی منحنی سنجه بار معلق در ایستگاه هیدرومتری باغه سالیان، استان گلستان
۵۶٫ اثر شیوه های مختلف بهره برداری مراتع بر تخریب خصوصیات کیفی خاک درمنطقه ماهور ممسنی
۵۷٫ اثرات تغییر اقلیم بر روی کیفیت آب سطحی و ارائه راهکارهای مدیریتی
۵۸٫ اثرات رسوب بر کیفیت آب تالاب های پایین دست حوزه های آبخیز هراز و بابلرود و ضرورت برنامه ریزی کیفی تالاب ها
۵۹٫ ارائه مدل منطقه ای برآورد سیلاب در حوزه های آبخیز شهری استان آذربایجان غربی
۶۰٫ ارائه نقشه خطر بهمن برفی با ارزیابی چندمعیاره مکانی وGIS(مطالعه موردی: حوزه آبخیز مشرف به شهرفیروزکوه)
۶۱٫ ارائه چارچوب جامع برآورد ارزش توریستی برف در حوزه کارون
۶۲٫ ارزیابی کارایی فاکتورهای اصلاحی β و FAO در اصلاح منحنی سنجه رسوب (مطالعه موردی: حوضه رودخانه تیره لرستان)
۶۳٫ ارزیابی کارایی مدل FSMدر برآورد رسوبات پشت بندها ی اصلاحی در مراتع منطقه سوادکوه مازندران
۶۴٫ ارزیابی کارایی روش شماره منحنی در برآورد حجم سیلاب در مناطق کارستیک (مطالعه موردی: حوزه آبخیز پسکوهک، استان فارس)
۶۵٫ ارزیابی نقش شیب در عملکرد سازههای کوتاه رسوبگیر(در سه حوزه آبخیز شمال خراسان و غرب سمنان)
۶۶٫ ارزیابی نتایج عملکردسد خاکی دره گرم در شمال شهر خرم اباد حوزه ابخیز ریمله
۶۷٫ ارزیابی و مقایسه چندشاخص خشکسالی در منطقه بیرجند
۶۸٫ ارزیابی پیامدهای اجتماعی ناشی از خشکسالی برکشاورزی ( مطالعه موردی : خشکسالی سال ۸۹-۸۸ در دشت یزد - اردکان
۶۹٫ ارزیابی پارامترهای موثر بر زمین لغزش با استفاده از تکنیکهای سنجش از دور و روشهای اماری
۷۰٫ ارزیابی پتانسیل خط روانگرایی خاک با مدل SWM در سواحل شرقی دریای خزر
۷۱٫ ارزیابی اقتصادی طرحهای آبخیزداری (مطالعه موردی: احداث دیواره ساحلی در حوزه آبخیز کریت طبس در استان یزد
۷۲٫ ارزیابی برنامه ریزی خطی دربهینه سازی ضرایب منطقه ای فرمول تجربی فولر درمحیط اکسل مطالعه موردی :حوزه های ابخیز منتخب استان اذربایجان غربی
۷۳٫ ارزیابی توان توسعه و آمایش حوزه آبخیز زیارت با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی
۷۴٫ ارزیابی تاثیر روش های اتوماتیک استخراج پارامترهای فیزیکی آبراهه (در نرم افزارArcGISبر دقت روابط تجربی زمان تمرکز جریان های متمرکز
۷۵٫ ارزیابی حساسیت به خطر زمین لغزش در اراضی حاشیه ای دریاچه سد طالقان
۷۶٫ ارزیابی خسارت زمینلغزش در حوضه آبخیز چهلچای، استان گلستان
۷۷٫ ارزیابی خشکسالی اقلیمی در استان سیستا ن و بلوچستان براساس بارشهای سالانه
۷۸٫ ارزیابی روش NRCS- CNو روش هایCN اصلاح شده در برآورد ارتفاع رواناب حوزه رودخانه خشک شیراز با استفاده از نرم افزارArc GIS
79. ارزیابی روشهای منحنی سنجه رسوب در برآورد بار معلق رودخانههای آذربایجان شرقی
۸۰٫ ارزیابی روشهای تجربی برآورد رواناب در حوزهی آبخیز تنگ خسویه در استان فارس
۸۱٫ ارزیابی شاخص بارش استاندارد در برآورد و مقایسه خشکسالی های ایستگاه های منتخب اقالیم رویشی ایران و توران
۸۲٫ ارزیابی عملکرد عملیات بیولوژیی طرح های ابخیزداری در حوضه کارون مطالعه موردی حوزه ابخیز دره خرسان مسجد سلیمان
۸۳٫ ارزیابی عوامل موثر در وقوع حرکت های توده ای براساس مدل تراکم سطح ،با استفاده ازGIS( مطالعه ی موردی : حوزه ی آبخیز شهرستان زنوز)
۸۴٫ استفاده از فنآوری GISدر برآورد فرسایش آبی منطقه شرق اصفهان با روشMPSIAC
85. استفاده از تکنیکهای GIS و RS در مکانیابی مناسب تغذیه مصنوعی منابع آبهای زیرزمینی دشت سمنان
۸۶٫ استفاده از سطوح نفوذ ناپذیر در طبقه بندی پوشش اراضی و تأثیر آن بر رواناب های شهری مطالعه موردی: شهر اصفهان
۸۷٫ به کارگیری سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در روندیابی جریان و برآورد حجم رواناب باروش شماره منحنی )مطالعه موردی حوزه آبخیز نازلو چای ارومیه(
۸۸٫ به کارگیری سیستم اطلاعات جغرافیایی در ارزیابی توان توسعه و آمایش سرزمین ( مطالعه موردی:حوضه آبخیز قره سو زیرحوضه النگدره)
۸۹٫ بارورسازی ابرها، تکنیک نوینی جهت کاهش اثرات خشکسالی و تغییرات اقلیمی (مطالعه موردی حوضه آبریز گاو خونی)
۹۰٫ بازیافت اراضی حاشیه آبراهه های شهری با استفاده از مدل ازمایشگاهی
۹۱٫ بازگشایی و تعریض مسیلهای شهری و روستایی، ضرورت کاهش سیلگیری (مطالعه موردی:حوزه آبخیز منشاد یزد)
۹۲٫ برآورد ضریب روانآب سالانه با استفاده از روشهای تجربی (مطالعه موردی: زیر حوزههای حوضه آبخیز اصفاک)
۹۳٫ براورد رسوب معلق رودخانه ای با استفاده از روش های مختلف مطالعه موردی: حوزه ابخیز حبله رود
۹۴٫ برخی از تکنیکهای آبخیزداری شهری در کشور نیوزیلند
۹۵٫ بررسی فراوانی وقوع سیل در حوضه رودخانه زرینه رود(شهرستان میاندوآب، استان آذربایجان غربی)
۹۶٫ بررسی فرایند فرسایش ورقه ای غلظت رسوب به روش تحلیلی عددی در دامنه های مرکب
۹۷٫ بررسی فرسایش پذیری رودخانه ای واحدهای سنگی ابراهه اصلی حوزههای بالا دست ابخیزشهری مطالعه موردی: حوزه ابخیز واز رود مازندران
۹۸٫ بررسی فرسایش آبی با استفاده از روش تجربیEPMو مقایسه نتایج آن با آمار رسوب مطالعه موردی: حوزه آبخیز لوارک
۹۹٫ بررسی قابلیت های تلفیق نرم افزار تحت وب Google Earth و سامانه اطلاعات جغرافی ایی در مطالعاتآبخیزداری (مطالعه موردی : حوزه آبخیز سد ایلام)

۱۰۰٫ بررسی کارایی مدلهای سری زمانی وینترز و اریما در پیش بینی جریان رودخانه مطالعه موردی: ایستگاه پلدختر

دریافت ادامه مقالات

    نظرات