توانمندی مهندسان طراح ، ناظر و مجری در گرو افزایش برنامه های آموزشی

توانمندی مهندسان طراح ، ناظر و مجری در گرو افزایش برنامه های آموزشی


توانمندی مهندسان طراح ، ناظر و مجری در گرو افزایش برنامه های آموزشی

دکتر سرافرازي پژوهشگر و مدرس دانشگاه در همایش درسهایی از زلزله کرمانشاه که به دعوت کمیسیون عمران در شورای مرکزی برگزار شد، ساخت ساختمانها و سازه هاي مقاوم در برابر عوامل طبیعی مانند زمین لرزه را وظیفه مهندسین و نیروهـاي فنی دانست و افزود: تبادل نظر و بررسی زلزله هاي گذشته نقش مهمی در رفع مشکلات، به روز شدن آئین نامه هـا و ارتقـاي کیفیت ساخت و سازها دارد.
وی با استناد به تجربه هاي زلزله هاي کرمانشاه و بم و ارزیابی بازسازي مناطق زلزله زده با تمرکز بر سازه هـا ي  فولادي گفت: بخش عمده اي از ایرادات موجود در سازه هاي فولادي مربوط به مصالح مورد استفاده مانند تیرآهن ها، ناودانی ها و ورقهاي فولادي در ساختمان است. متأسفانه وجود محصولات متنوع که گاهی تا حدود 30 درصد نسبت به مشخصات استاندارد خود مغایرت دارند، صنعت سازه هاي فـولادي را بـا چـالش مواجـه میکند.
سرافرازی اضافه کرد: از آنجا که مشخصات هندسی، مکانیکی و شیمیایی پروفیلهاي فولادي در مقاومت و شکل پذیري آنهـا در هنگام زلزله تأثیر مستقیم دارند، براي ساخت ساختمانهاي مستحکم، در دسترس بـودن مصـالح اسـتاندارد و حـذف تولیدات و واردات فولادي غیر استاندارد بسیار ضروري است.
به عقیده این مدرس دانشگاه ، بخش دیگري از اشکالات و ایرادات سازه هاي فولادي که باعث آسیب ساختمانها از زلزله میشود، مربـوط بـه پـایین  بودن کیفیت اجراست. استفاده از جوشکاران فاقد کـارت مهـارت فنـی و جوشـکاري در کنـار خیابـان و خـارج از محیطهاي حفاظت شده، دستیابی به ساختمانهاي ایمن را با چالش مواجه کرده است.
بهبود مسائل فوق در کنـار آمـوزش مهندسـین طـراح و نـاظر و مجـري؛ راه را بـراي افـزایش ایمنـی و اسـتحکام ساختمانهاي فولادي باز می کند.
سیدرضا سرافرازی ابراز امیدواری کرد: این هدف با پیگیري موضوعات از طریق مراجع قانونی و برگزاري نشستهاي تخصصی در شوراي مرکزي  و سازمانهاي استانها محقق گردد.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات