گزارش تصویری تقدیر از کارکنان حوزه ساخت راههای روستایی و فرعی اداره کل راه و شهر سازی استان زنجان