کسب امتیاز خیلی خوب توسط دفتر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات...

دفتر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی شرکت آب منطقه ای هرمزگان با کسب امتیاز در ارزیابی مجمع عمومی سالیانه 1397 توانست رتبه (خیلی خوب )را به خود اختصاص دهد.

براساس نتایج ارزیابی مجمع عمومی سالیانه 1397 ، معاونت حفاظت و  بهره برداری شرکت مدیریت منابع آب ایران طی نامه شماره 14673/170/98 مورخ 12/8/1398 ، عملکرد دفتر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی شرکت آب منطقه ای هرمزگان را حائز رتبه خیلی خوب ارزیابی نمود. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای هرمزگان، شرکت مدیریت منابع آب ایران همه ساله بر اساس مبانی و معیارهای موجود، نسبت به ارزیابی عملکرد دفاتر زیرمجموعه معاونت های حفاظت و بهره برداری کشور اقدام نموده که امسال نیز با انجام این ارزیابی ها، عملکرد گروه های دفتر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی شرکت آب منطقه ای هرمزگان را حائز رتبه "خیلی خوب" و تشویق دانسته است .

بر اساس این ارزیابی ، بهره برداری از تاسیسات تامین آب با کسب 95 امتیاز و بهره برداری از تاسیسات انتقال و توزیع آب با کسب 97.75  امتیاز ، حائز رتبه "خیلی خوب" شده اند.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای هرمزگان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای هرمزگان

    شركت آب منطقه‌ای هرمزگان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات