ازسوي دفترتوسعه منابع انساني واموراداري شركت ...


سيدضياءالدين فخري مديركل دفتر توسعه منابع انساني و امور اداري توانير در گفت وگو با پايگاه خبري توانير، با اشاره به آغاز طرح جانشين پروري در شركت توانير از سال 81 گفت: اين طرح فرايندهاي مختلفي را از آن سال تاكنون پشت سر گذاشته و يكي از خروجي هاي آن بانك تامين مدير و از جمله الزامات آن طرح مديريت استعداد است. لذا از ابتداي سال جاري پيگيري طرح مديريت استعداد به طورجدي در دستور كار قرار گرفت كه زمينه ساز شناسايي و توسعه نيروهاي مستعد و تكميل بانك اطلاعاتي جانشين پروري است.
وي اظهارداشت:مشمولان طرح مديريت استعداد پس از شركت در 3 مرحله آزمون، شامل آزمون IQ و تحليلي، آزمون هاي روانشناسي و مصاحبه هاي فردي ازسوي ارزيابان كلينيك مديريت، مشاوره هاي لازم را بر اساس نقاط قوت و نقاط قابل بهبود خود جهت توسعه فردي و ورود به طرح تامين، تربيت و جايگزيني مديران آينده، دريافت مي كنند.
سيد ضياءالدين فخري مرحله نخست اجراي طرح مديريت استعداد را شناسايي و مرحله دوم را توسعه عنوان كرد كه در مرحله اول نيروهاي مستعد مورد ارزيابي قرار مي گيرند و در مرحله توسعه، علاوه بر ارايه بازخورد فردي از نتايج حاصله، برنامه ريزي رشد فردي و سازماني از طريق مشاوره هاي مديريتي و آموزش پيگيري مي شود.
وي در خصوص چگونگي اجراي طرح در توانير گفت: از ابتداي امسال به مدت 6 ماه فاز مطالعاتي طرح به منظور تدوين ابزار، چگونگي انجام كار و شناسايي افراد مستعد كه بتوانند جانشين هاي شايسته اي براي مديراني كه از سيستم خارج مي شوند باشند، انجام و در ادامه اجراي طرح در آبان سال جاري با مشاركت 120 نفر از كارشناسان شركت آغاز شد.
مديركل دفتر توسعه منابع انساني و امور اداري توانير، طرح مديريت استعداد را با توجه به نتايج حاصله، روشي علمي و منطقي توصيف كرد كه مي تواند معياري مطمئن جهت ورود به طرح جانشين پروري و تامين مدير در صنعت برق باشد.
وي تصريح كرد: يكي از تصورات نادرست اين است كه مديريت استعداد به عنوان نظام ارزيابي، رتبه بندي و قضاوت تلقي شود ،در حاليكه مديريت استعداد به سازمان ها اطمينان مي دهد افراد شايسته، با مهارت هاي مناسب در جايگاه مناسب شغلي و در جهت دستيابي به هدف هاي مورد انتظار قرار دارند و از سوي ديگر به كاركنان اطمينان مي دهد كه ازفرصت مساوي براي شكوفا كردن استعدادهاي خود در جهت اهداف سازماني برخوردارهستند.
وي ادامه داد: در مورد استعدادها ،اساس خلقت انسان بر مبناي تنوع است نه مساوات. همه انسان ها داراي استعدادهاي خاص و ارزشمندي هستند و سازمان ها نيازمند اين تنوع هستند.  لذا اين برنامه مديران را قادر مي سازد با سرمايه گذاري بلندمدت در زمينه پرورش استعدادهاي افراد و آموزش مهارت لازم به آنها، در فرايند به كارگيري نيروي كار متخصص،علاوه بر صرفه جويي درزمان وهزينه، سريع تر و موفق تر عمل كنند لذا بايد طوري برنامه ريزي كنيم كه همواره نيروي جانشين براي مديراني كه بازنشسته مي شوند وجود داشته باشد و همچنين كارشناساني كه مستعد انتصاب در عرصه هاي مختلف هستند ،متناسب با استعدادشان به كار گرفته شوند.
سيدضياءالدين فخري با اشاره به برخورداري كلينيك مديريت توانير از تيم ارزياب مجرب و متخصص وبهره مندي از ابزار استاندارد و بومي وصرف حداقل هزينه ،اظهارداشت: طرح مديريت استعداد براي نخستين بار در سطح شركت هاي دولتي به طور علمي و در چارچوب استانداردهاي بين المللي منابع انساني در حال اجراست و پس از اجراي آن در شركت توانير و شناسايي نقاط قابل بهبود و رفع آن ها، با نظارت دفتر توسعه منابع انساني و امور اداري و اعزام تيم ارزيابي ، اجراي طرح از نيمه آذر جاري در شركت هاي برق منطقه اي آغاز و سپس براي شركت هاي توزيع نيروي برق درسال آينده اجرا مي شود.


لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات