برگزاري دوره مباني حقوقي حريم خطوط درشركت توانير

برگزاري دوره مباني حقوقي حريم خطوط درشركت توانير


به گزارش پايگاه خبري توانير،هاشم شهريارمديركل دفترحقوقي توانيردراين نشست از برگزاري همايش بين المللي حل وفصل اختلاف قراردادها درصنعت انرژي با همكاري موسسه مطالعات حقوق وانرژي دانشگاه تهران طي روزهاي 10و11 آذرماه درپژوهشگاه نيروخبرداد كه با حضورمقامات عالي وزارت خانه هاي نيرو ونفت برگزارو بيش ازيكصد نفر ازمديران دفاترحقوقي شركتهاي زيرمجموعه صنعت برق درآن حضوردارند.
سلوك نماينده پژوهشگاه نيرو موضوعات اين همايش را در3محوررسيدگي قضايي ،داوري ،وروشهاي جايگزين حل وفصل اختلافات درصنعت انرژي برشمرد كه هرسرفصل موارد مختلفي را شامل مي شود وفرصت مناسبي براي استفاده ازتجارب بين المللي درخصوص روشهاي حل وفصل قراردادهاي بخش انرژي وصنعت برق به شمارمي آيد.
وي با اشاره به اختصاص يكي ازپنلهاي اين همايش به موضوع منشوربين المللي انرژي گفت:ازجمله امتيازات اين همايش براي فعالان حقوقي صنعت برق ،امكان ارايه تجارب مرتبط با موضوع همايش ازطريق ارسال مقاله است كه پس ازداوري وكسب امتيازلازم ،درفصلنامه علمي پژوهشي موسسه مطالعات حقوق وانرژي دانشگاه تهران وكتاب همايش به چاپ مي رسد ومتقاضيان مي توانند پس ازبارگذاري عنوان وچكيده مقاله درسايت همايش ،طي 2ماه بعد ازبرگزاري همايش ،نسبت به تهيه وارايه مقاله اقدام كنند.
درادامه اين نشست كه با برپايي آزمون مقدماتي دوره آموزش مباني حقوقي حريم همراه بود،دكترنظري منتظرازاهداف اين دوره را همفكري ،تعامل وبه اشتراك گذاري تجارب ودانش پيرامون نظام تصويب نامه حريم ومقررات تكميلي آن درقالب صدور2بخشنامه براي خطوط فشارمتوسط وفشارقوي عنوان كرد كه دركنارآن اسناد جديد حريم وابهامات اجرايي احتمالي بخشنامه هاي مزبوربا رويكرد فعاليتهاي شركتهاي برق منطقه اي وتوزيع برق با حضوراساتيد مربوطه طي 2روزبرپايي همايش مورد بررسي وتبادل نظر قرارمي گيرد.

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شرکت توانیر

    منبع خبر

    سایت خبری شرکت توانیر

    سایت خبری روابط عمومی شرکت توانیر

      نظرات