بازدید معاون راهبری شبکه برق کشور از مرکز کنترل شرکت برق منطقه ای زنجان

بازدید معاون راهبری شبکه برق کشور از مرکز کنترل شرکت برق منطقه ای زنجان

لینک اصل خبر در سایت شرکت برق منطقه ای زنجان

منبع خبر

شرکت برق منطقه ای زنجان

شرکت برق منطقه ای زنجان

شرکت برق منطقه ای زنجان یک شرکت در شهر زنجان می باشد

    نظرات