گزارش تصویری کمیته فنی شهر بجنورد یکشنبه 10 آذر 98

منبع خبر

اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

    نظرات