اسماعیل نمازی از ساخت داخل پره های متحرک توربین گازی BBC Type 9 با کارفرمایی شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی خبر داد

اسماعیل نمازی از ساخت داخل پره های متحرک توربین گازی BBC Type 9 با کارفرمایی شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی خبر داد

لینک اصل خبر در سایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی یک شرکت در شهر تهران می باشد

    نظرات