بررسی آیین نامه طراحی راههای شهری توسط گروه تخصصی ترافیک شورای مرکزی

بررسی آیین نامه طراحی راههای شهری توسط گروه تخصصی ترافیک شورای مرکزی


بررسی آیین نامه طراحی راههای شهری  توسط گروه تخصصی ترافیک شورای مرکزی

گروه تخصصی ترافیک شورای مرکزی ۱۲ آذرماه جلسه خود را در محل سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران برگزار کرد.
به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی در این جلسه که اعضای کمیسیون تخصصی سازمان نظام مهندسی استان تهران و اساتید برجسته ترافیک و راه وترابری و مهمانانی از وزارت کشور حضور داشتند ، آیین نامه طراحی راههای شهری مورد بررسی قرار گرفت. در این زمینه بر اساس اتفاق نظر اعضا پیشنهاد  شد کمیته  نظارت و راهبردی برای بازنگری آیین نامه تشکیل و براساس نظرات فنی و تخصصی اعضای جلسه ، اصلاحات فنی لازم اعمال شود.
دراین خصوص پیشنهاد شد شورای مرکزی از وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی  تقاضای صرف نظر از ارسال آیین نامه بازنگری شده به شورای عالی معماری و شهرسازی کند تا با حضور اعضای حاضر در جلسه بتوان دراسرع وقت جمع بندی فنی با ویرایش جدید انجام  داد  و بصورت مکتوب نظرات اصلاحی را روی ویرایش جدید آیین نامه راههای شهری اعمال نمود.
درخصوص بندبعدی دستورجلسه نیز پیشنهاد شد تا ابلاغ شیوه نامه تمدید و ارتقای پایه جدید  دوره های بازآموزی جهت ارتقای پایه وتمدید مهندسین ترافیک در استانها  به عهده سازمان  استان ها گذاشته شود  تابا در نظرگیری شرایط و تعداد مهندسین ترافیک واجدشرایط نسبت به تشکیل حداقل یک دوره بازآموزی و ارتقای پایه و تمدید پروانه برای مهندسین ترافیک پایه ۳به ۲ و ۲به ۱براساس سرفصلهای شورای مرکزی، برگزار گردد.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات