مقاوم سازی و بهسازی ساختمانها دستور کار جدیدکمیسیون نظام فنی و اجرایی

مقاوم سازی و بهسازی ساختمانها دستور کار جدیدکمیسیون نظام فنی و اجرایی


مقاوم سازی و بهسازی ساختمانها دستور کار جدیدکمیسیون نظام فنی و اجرایی

کمیسیون نظام فنی و اجرایی شورای مرکزی در جلسه اخیر خود چگونگی برخورد با تخلفات شرکت های آزمایشگاهی را مورد بررسی قرار داد.
به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی کمیسیون نظام فنی و اجرایی شورای مرکزی نظریه کمیسیون حقوقی درباره پیش‌نویس مصادیق تخلفات شرکت های آزمایشگاهی با عنایت به ماده ۵ فصل ۲ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را مبنی بر اینکه هرگونه تفسیر و تطبیق مصادیق تخلفات حرفه ای با ماده ۹۱ آیین نامه اجرایی از وظایف ذاتی شورای انتظامی بوده و در این خصوص اعلام نظر از ختیارات کمیسیون ها و کمیته‌ها نمی‌باشد، ابراز داشت.
اعضای کمیسیون نظام فنی و اجرایی همچنین با تاکید بر اهمیت مقاوم سازی و بهسازی ساختمان ها ، پیشنهاد کردند که در این زمینه برای حصول نتیجه بهتر، نحوه عملکرد سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها دریافت و ارزیابی گردد.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات