نشریه شمس شمارۀ ۱۱۸ چاپ شد

نشریه شمس شمارۀ ۱۱۸ چاپ شد


نشریه شمس شمارۀ 118 چاپ شد

پروندۀ این شماره از نشریه به اجلاس بیست‌و‌دوم و انتخابات دورۀ هشتم شورای مرکزی سازمان نظام‌مهندسی ساختمان اختصاص یافته است.
به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی، در این بخش قطعنامۀ پایانی اجلاس از منظر شکلی و محتوایی مورد بررسی قرار گرفته است. در همین راستا، در بخش دیگری از این فصل، از 31 سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان خواسته شد عملکرد دورۀ هفتم در تأمین مفاد قطعنامۀ بیست‌ویکم را ارزیابی و مطالبات خود را از شورای مرکزی دورۀ هشتم بیان کنند. مطلبی با عنوان «چشم‌انداز هشتم» نظرات جمعی از کاندیداهای انتخابات دورۀ هشتم شورای مرکزی را، به‌عنوان یک نمونۀ آماری از جامعۀ متخصصان هفت رشتۀ مهندسی ساختمان دربارۀ اهداف و چشم‌انداز آتی آن‌ها، تحلیل کرده است که در جای خود بسیار خواندنی است. رویداد ویژۀ این شماره به موضوع مهم و به‌روز ارجاع نظارت اختصاص یافته است. موضوعی که نص صریح قانون مادۀ 37 و مادۀ 113 آئین‌نامۀ اجرایی آن سال‌ها، به‌عنوان یک راهبرد، اجرایی شده و مورد اقبال عموم دست‌اندرکاران قرار گرفته بود، اما این موضوع مدتی محل مناقشۀ جناح‌های مختلف قرار گرفته است. بر این اساس «داستان ارجاع» نظارت از ابتدای آن تا اقدامات شورای مرکزی به‌طور مفصل بررسی شده است.
گفتنی است در این شماره از نشریه به موضوعات دیگری همچون نقدی بر پیش‌نویس شرح خدمات مهندسان رشته‌های ساختمان، بررسی کیفیت کاری استادکاران و کارگران ماهر، گزارش کارگاه‌های آموزشی، مراحل ساخت‌و‌ساز شهری در کشور آلمان، بررسی مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان، اقدامات استان‌ها در راستای ترویج مقررات ملی ساختمان‌ در بخش «اخبار استان‌ها» و مطالب خواندنی دیگری پرداخته شده است.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات