دانشـجو به عنوان نیـروی فعال ، پویا و صاحب فکر و اندیشه در هر جـامعه و بازوی توانـمند علمی هر کشور می باشد و امروزه نیروی انسانی عالم و آگاه مهمترین پایه و اساس  توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و نظامی هر جامعه ای است و دانشجو به واسطه جوانی، اهداف آرمان گرایانه و مطالبه گر نقشی محوری در این توسعه دارد .

دانشـجو به عنوان نیـروی فعال ، پویا و صاحب فکر و اندیشه در هر جـامعه و بازوی توانـمند علمی هر کشور می باشد و امروزه نیروی انسانی عالم و آگاه مهمترین پایه و اساس توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و نظامی هر جامعه ای است و دانشجو به واسطه جوانی، اهداف آرمان گرایانه و مطالبه گر نقشی محوری در این توسعه دارد .

لینک اصل خبر در سایت شهرداری نکا

    منبع خبر

    شهرداری نکا

    شهرداری نکا یک شهرداری در شهر نکا می باشد

      نظرات