آگهی مناقصه عمومی عملیات اجرایی پروژه ها ی سازمان توسعه و تجهیز مدارس استان کرمانشاه

آگهی مناقصه عمومی عملیات اجرایی پروژه ها ی سازمان توسعه و تجهیز مدارس استان کرمانشاه

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) www.BanaNews.irاداره کل نوسازی مدارس استان کرمانشاه در نظر دارد عملیات اجرایی پروژه های زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران دارای گواهینامه صلاحیت از معاونت امور عمرانی استانداری کرمانشاه واگذار نماید . پیمانکاران واجد شرایط می توانند حداکثر ظرف مدت چهارده روز از تاریخ انتشار آگهی در روزنامه ایران مورخ ۹۰/۴/۱۵  جهت درخواست شرکت درمناقصه به واحد امور قراردادهای این اداره کل واقع در کرمانشاه خیابان عشایر ، خیابان نهضت جنب نهضت سواد آموزی مراجعه نمایند . (آدرس سایت اینترنتی پایگاه اطلاع رسانی مناقصات http:/www.spac.ir )

 

www.BanaNews.ir

 

    نظرات