آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1398 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز(نوبت دوم)

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1398 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز(نوبت دوم)

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز یک انجمن در شهر کرج می باشد

    نظرات