مزایده مرحله اول فروش یک دستگاه بیل بکهو و یک دستگاه جاروب مستعمل توسط شهرداری تفرش

مزایده مرحله اول فروش یک دستگاه بیل بکهو و یک دستگاه جاروب مستعمل توسط شهرداری تفرش

شهرداری تفرش در نظر دارد،به استناد مجوز شماره ۷۵۱ مورخ ۹۸/۰۷/۰۴ شورای محترم اسلامی شهر، نسبت به فروش یکدستگاه بیل بکهو و یک دستگاه جاروب مستعمل با شرایط ذیل از طریق مزایده اقدام نماید:
۱: موضوع مزایده، با شرایط و مشخصات قید شده در سایتwww.setadiran.ir مراجعه نمایند.
۲. بایستی سپرده شرکت در مزایده در پاکت(الف)،  پیشنهاد قیمت در پاکت(ج) در سامانه مذکور از سوی شرکت کننده بارگذاری گردد.
۳. حداکثر مدت رسیدگی به پیشنهادات و اعلام نتیجه برابر قوانین و مقررات شهرداری، خواهد بود.
۴. شرکت کننده باید مبلغ ۶۷۵۰۰۰۰۰ ریال بابت بیل بکهو و مبلغ ۹۰۰۰۰۰۰ ریال بابت جاروب معادل۵%از سقف مبلغ مزایده مورد نظر را جداگانه به صورت مزایده بانکی یا واریز نقدی به حساب جاری به شماره۰۱۰۷۷۱۱۳۰۸۰۰۵ بنام شهرداری تفرش در نزد بانک ملی شعبه دکترحسابی تفرش واریز و فیش مربوطه را به همراه قیمت پیشنهادی در سامانه ستاد، بارگذاری نماید.
۵. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود.
۶. به پیشنهادات مبهم، مشروط، مخدوش و فاقد سپرده و پیشنهاداتی که دیرتر از موعد مقرر به شهرداری واصل/ بارگذاری گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۷. در صورت انصراف هریک از برندگان مزایده از انجام معامله، سپرده آنان تا نفر سوم به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
۸. سپرده نفرات دوم و سوم تا تحویل وجه برنده اول به مدت یک هفته نزد شهرداری باقی خواهد ماند و در صورت انصراف، نفر دوم و سوم برنده مزایده می باشند.
۹.موضوع مزایده مشمول ۹% ارزش افزوده می باشد.
۱۰. کلیه ضوابط و قوانین در خصوص شرایط عمومی معاملات برای شرکت کنندگان در مزایده الزامی است.
۱۱. شرکت در مزایده به منزله اطلاع از کلیه قوانین و مقررات مربوطه بوده و شرکت کننده در هر مرحله از معامله که باشد نمیتواند به جهل خود استناد نماید.
۱۲. مهلت دریافت اسناد تا روز پنجشنبه مورخ ۹۸/۱۰/۰۵ تا ساعت ۱۹ و مهلت ارسال پاکتهای پیشنهادی از روز پنجشنبه مورخ ۹۸/۰۹/۲۸ تا روز شنبه ۹۸/۱۰/۰۷ ساعت ۱۹ میباشد. IMG_2019121142914

لینک اصل خبر در سایت شهرداری تفرش

  منبع خبر

  شهرداری تفرش

  شهرداری تفرش

  شهرداری تفرش یک شهرداری در شهر تفرش می باشد

   نظرات