بهينه سازي مصرف انرژي ومديريت بارراهكارافزايش توليد دركشور

به گزارش پايگاه خبري توانير،دراين مراسم كه باحضوردكتررجبي مشهدي معاون برنامه ريزي واموراقتصادي ومهندس سيدزمان حسيني معاون هماهنگي انتقال توانير وجمعي از اساتيد دانشگاهي،محققان ،سازندگان ودست اندركاران صنعت ترانسفورماتور دروزارت نيرو برگزارشد،دكتررجبي مشهدي پيرامون محدوديتها وفرصتهاي پيش روي صنعت برق ايران به ارايه مطالب پرداخت.
وي محدوديت درمنابع انرژي اوليه را ازجمله محدوديتها ذكركرد كه درپيك سال 97به دليل كم بارشي ومحدوديت توليد واحدهاي آبي وحرارتي حدود يك درصد ازانرژي توليدي سالانه كاهش يافت وبا اثراتي درجامعه همراه بود.
سخنگوي صنعتت برق درخصوص پيش بيني مصرف انرژي برق كشورتا سال 1418 گفت: درصورت عدم رفع تنگناهاي اقتصادي وعرضه ارزان انرژي پيش بيني مي شود به طورمتوسط بارشد 5.5درصدي مصرف انرژي روبرو شويم ومصرف برق كشورنيزبه حدود 3برابر افزايش  يابد.
دكتر مصطفي رجبي مشهدي بهينه سازي مصرف انرژي را راهكار غلبه برمحدوديت صنايع عنوان كرد واقدامات موثردررفع محدوديت انرژي اوليه درافق برنامه را با اولويت بهينه سازي مصرف انرژي، شامل اقداماتي چون توسعه مولدهاي تجديد پذير،توسعه نيروگاههاي هسته اي و واردات انرژي برق برشمرد.
وي با اشاره به رشد 50درصدي شدت مصرف انرژي كشورطي سالهاي 1990 تا 2017ميلادي،حل اين مساله را نيازمند اجماع ملي بين وزارتخانه هاي نيرو ونفت وساير اركان نظام دانست.
وي تقاضاي برق براي مصارف جديد را شامل برقي كردن 75هزارحلقه چاه طي 3سال، مراكزديتا واستخراج رمزارزها با حدود 700 تا هزارمگاوات مصرف، خودروهاي برقي، پمپاژ وانتقال آب، سيستمهاي آب شيرين كن، مراكز پرورش ميگو وتوسعه كشت گلخانه اي ذكركردكه به 25هزارمگاوات ظرفيت جديد نيازدارد ودرشرايط رونق اقتصادي 20هزارمگاوات تقاضاي جديد شهركهاي صنعتي و50درصد ظرفيت استفاده نشده مشتركان ديماندي صنعتي نيز به آن افزوده مي شود.
ضرورت اصلاح ونوسازي تجهيزات صنعت برق با توجه به وجود حداقل 3هزارمگاولت آمپر ترانسفورماتورهاي با قدمت بيش از50سال درشبكه ،محدوديت نقدينگي درصنعت برق ،تشديد ناترازي اقتصاد صنعت برق طي يك دهه گذشته ،مديريت دارايي ها دربخشهاي فوق توزيع وانتقال وغيره ازديگر موضوعات مورد تاكيد دكتر رجبي مشهدي دراين نشست بود.
وي برنامه هاي حايز اولويت را بهينه سازي مصرف ،تداوم پيك سايي ،استفاده حداكثري ازظرفيت موجود تجهيزات ،توسعه فن آوري وبومي سازي ،فراهم آوردن امكان خريد وفروش برق براي خريداران وفروشندگان ،تامين منابع مالي ازخارج صنعت برق واولويت بندي طرحها عنوان كرد.
اين همايش با ارايه آرش آقايي دبير ششمين كنفرانس ترانسفورماتور پيرامون چالشهاي مرتبط با ترانسفورماتور درشبكه برق ايران همراه بود ودرادامه مهندس معماري ازپيشكسوتان صنعت ترانسفورماتور درخصوص لزوم پايان بخشيدن به انحصار توليد وخريد ترانسفورماتوردركشور وحمايت ازتوسعه فضاي رقابت سالم دراين صنعت به ايراد مطالب پرداخت.
درادامه دكتر مهدي وكيليان ازدانشكده مهندسي برق دانشگاه صنعتي شريف پيرامون نقش فن آوري ترانسفورمر ابررسانا درآينده انتقال انرژي الكتريكي و آمادگي اين دانشگاه براي توليد اين تجهيز درقالب همكاري صنعت ودانشگاه  ومهندس همپل مديرعامل شركت همپل درخصوص سرويس ونگهداري ماشينهاي الكتريكي به ايراد مطالب پرداختند.


لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شرکت توانیر

    منبع خبر

    سایت خبری شرکت توانیر

    سایت خبری روابط عمومی شرکت توانیر

      نظرات