گزارش برگزاری دوره اصول ایمنی در انبارها

گزارش برگزاری دوره اصول ایمنی در انبارها

دوره اصول ایمنی در انبارها در ابان ماه با تدریس اقای مهندس غلامی به مدت 12ساعت توسط گروه اموزشی نیروگاه برگزار گردید لینک اصل خبر در سایت مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان

    منبع خبر

    مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان

    مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات