برگزاری چله مهربانی در رشت

برگزاری چله مهربانی در رشت

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر رشت خبر داد:
برگزاری چله مهربانی در رشت
برگزاری چله مهربانی در رشت

منبع خبر

شورای شهر رشت

شورای شهر رشت یک شورای شهر در شهر رشت می باشد

    نظرات