فراخوان جشنواره فيلم روز جهاني حيات وحش سال 2020

فراخوان جشنواره فيلم روز جهاني حيات وحش سال 2020


دبيرخانه كنوانسيون تجارت بين المللي گونه هاي گياهي و جانوري در معرض خطر انقراض (CITES) و كنوانسيون تنوع زيستي(CBD)، برنامه عمران سازمان ملل متحد(UNDP)، برنامه محيط زيست سازمان ملل متحد(UNEP)، جشنواره فيلم حيات وحش جكسون هول با همكاري هم يك جشنواره بين المللي نمايش فيلم برگزار مي كنند.

به گزارش«پارما» از پايگاه اطلاع رساني سازمان محيط زيست، هدف از برگزاري اين جشنواره، برجسته كردن (تاكيد بر اهميت) حيات وحش به عنوان يكي از اجزاي مهم تنوع زيستي و همچنين چگونگي تاثير حفاظت و بهره برداري پايدار از آن بر كاهش خطر انقراض هاي جبران ناپذير حاصل از برداشت بي رويه است.


اين جشنواره نمايش فيلم، يكي از رويداد هاي بزرگ جهاني است كه روز جهاني حيات وحش سال 2020 ( 3 مارس) را كه با شعار "پايداري تمام اشكال حيات بر روي زمين" برگزار خواهد شد، پشتيباني مي كند.


شعار روز جهاني حيات وحش 2020، در برگيرنده تمام گياهان و جانوران وحش بعنوان جزيي از تنوع زيستي و همچنين معيشت هاي مردم بويژه نزديكترين افراد به طبيعت است و در عين حال بر اهميت بهره برداري پايدار از منابع طبيعي در حمايت از دستيابي به اهداف توسعه پايدار سازمان ملل (SDGs) تاكيد دارد.


فيلم هاي برگزيده و فيناليست هاي اين رقابت در رويداد هاي متعدد سراسر جهان در طول سال 2020 كه بعنوان اَ بَر سال تنوع زيستي" نام گرفته به نمايش گذاشته خواهد شد.


به گفته دبيركل سايتيس آقاي ايوون هيگرو : روز جهاني حيات وحش سال 2020 و جشنواره نمايش فيلم پشتيبان " اَ بَر سال تنوع زيستي" خواهد بود. اين روز فرصتي منحصر به فرد را براي ما فراهم مي آورد تا حيات وحش را با اشكال بسيار متنوع و زيبايش بعنوان جزيي از تنوع زيستي پاس بداريم، آگاهي عموم را در خصوص مزاياي متعدد حيات وحش براي مردم، تهديدات پيش روي آنها و تجارب موفق حفاظتي از طريق عكس هاي متحرك و داستان پردازي ارتقاء دهيم. ما بايد فورا منحني از دست رفتن تنوع زيستي را تغيير جهت دهيم پيش از آن كه به نقطه اي برسد كه امكان احيا وجود ندارد و عواقب غير قابل برگشتي براي تمام اشكال حيات بر روي كره زمين به همراه داشته باشد.


دبيرخانه سايتيس از طرف مجمع عمومي سازمان ملل بعنوان تسهيلگر جهاني برگزاري سالانه روز جهاني حيات وحش با همكاري ديگر زيرمجموعه هاي سازمان ملل تعيين شده است.


به گفته ميدوري پكستون مدير تنوع زيستي برنامه عمران سازمان ملل متحد: حيات وحش و تنوع زيستي زيربناي رفاه، امنيت و تاب آوري تمام جوامع است.


جشنواره نمايش فيلم روز جهاني حيات وحش سال 2020 باعث ارتقاء آگاهي در خصوص اهميت سرمايه گذاري براي طبيعت از راه هايي مي شود كه پيشرفت به سوي اهداف توسعه پايدار را شتاب مي بخشند. شعار روز جهاني حيات وحش كاملا به موقع و بجاست زيرا سازمان ملل و كشورها و اعضا همه در تدارك تدوين برنامه هاي تنوع زيستي پس از 2020 هستند كه در پانزدهمين كنفرانس اعضاء كنوانسيون در اكتبر 2020 در كومينگ چين اعلام مي شود.


به گفته سوزان گاردنر مدير اكوسيستم هاي برنامه محيط زيست سازمان ملل : " علم به ما مي گويد اگر روش زندگيمان را در كره زمين تغيير ندهيم ، يك ميليون گونه ممكن است منقرض شود . داستان پردازي باعث ارتباط مجدد مردم و طبيعت مي شود. ما اميدواريم كه اين رويداد زمينه هاي پشتيباني لازم را براي ايجاد تحول و شجاعتي كه رهبرانمان بايد در سال 2020 از خود نشان دهند تا آينده اي مرفه را براي مردم و طبيعت تضمين كنند فراهم آورد. "


به عقيده ليزا سمفورد دبير اجرايي جشنواره فيلم جكسون وايلد: تنوع زيستي غني براي سلامت سياره ما ضروري است. هر روز تهديدات مختلفي كه حيات وحش با آن روبروست افزايش مي يابد. با توجه به حركت فزاينده گونه ها به سمت انقراض، ما بايد سريع و قاطعانه عمل كنيم. ما به قدرت داستان پردازي براي جلوه بخشيدن به شگفتي هاي دنياي طبيعي مان و آغاز تغييرات حياتي مورد نياز براي حفظ و احياي آن اعتقاد داريم.


به گفته اليزابت ماورما مرما دبير اجرايي كنوانسيون تنوع زيستي: ما با حفاظت از گياهان و جانوران، اكوسيستم هايي را حفظ مي كنيم كه زيربناي اقتصاد ما، سنت هاي فرهنگي و اجتماعيمان و رفاه انسان است. حيات وحش ابزاري براي معيشت هاي جهاني گردشگري، جنگلداري و صيادي است. تنوع زيستي عملكرد اكوسيستم ها را حفظ مي كند و خدمات اكوسيستمي را كه به ما اجازه بقا مي دهد فراهم مي آورد. بنابراين حفاظت و استفاده پايدار از حيات وحش از مولفه هاي مهم توسعه و بخشي از يك رويكرد جامع براي ريشه كني فقر ، دستيابي به امنيت غذايي و معيشت پايدار است.


زمانبندي:

مهلت شركت 4 ژانويه 2020( مقارن با 14 ديماه 1398) به پايان مي رسد و اسامي راه يافتگان به مرحله نهايي در اوايل فوريه اعلام مي شود. برگزيدگان در روز سوم مارس( 13 اسفند سالجاري) همزمان با روز جهاني حيات وحش در يك رويداد با حضور مقامات عالي رتبه در مقر سازمان ملل در نيويورك مورد تقدير قرار خواهند گرفت.

فيلم هاي برگزيده و راه يافته به مرحله نهايي متعاقبا به طور گسترده اي در سراسر جهان به نمايش گذاشته خواهد شد.


طبقه بندي موضوعي جوايز :


علوم ، نوآوري و اكتشاف:

اين جايزه به فيلمي اهدا مي شود كه به مؤثرترين شكل ارزش هاي حيات وحش را به عنوان مؤلفه اي از تنوع زيستي نمايان مي سازد. داستانهايي را در مورد اكتشافات علمي ، تحقيقات و كشف گونه هاي حيوانات وحشي و گياهان در اكوسيستم ها به نمايش مي گذارد.


مسائل و راه حل ها:

اين جايزه به فيلمي اهدا مي شود كه به بهترين شكل تهديدات و چالش هاي فعلي را كه حيات وحش و محيط زيست با آن مواجه هستند و نتايج اقتصادي- اجتماعي آنها را شرح دهد و همچنين راه حل هايي را ارائه دهد كه حفاظت و استفاده پايدار را تضمين مي كند.


مردم و حيات وحش:

اين جايزه به فيلمي تعلق مي گيرد كه به بهترين شكل ارتباط بين حيات وحش و مردم ، به ويژه كساني را كه در كنار حيوانات وحش و گياهان زندگي مي كنند، نشان دهد .


داستان هاي اميد:

به فيلمي تعلق مي گيرد كه به موثرترين شكل اقدامات افراد يا گروه هايي را كه متعهد به احيا و حفاظت از حيات وحش و زيستگاه هايشان هستند به نمايش مي گذارد.


صداهاي جهاني:

جايزه به فيلمي تعلق مي گيردكه توسط افراد محلي منطقه يا افرادي كه موضوع تمركز فيلم هستند ساخته شده باشد.


كوتاه:


اين جايزه به بهترين فيلم كمتر از 15 دقيقه تعلق مي گيرد.


ميكرو:


اين جايزه به بهترين فيلم كمتر از 5 دقيقه تعلق مي گيرد.


راهنماي ارسال:

هيچ هزينه ورودي براي ارسال وجود ندارد. فيلم هاي وارد شده بايد از تاريخ 1 ژانويه 2017 تكميل شده باشند. هم از فيلم هايي كه تا كنون منتشر نشده اند هم از آنهايي كه پيش از اين ارائه يا پخش شده اند، در اين جشنواره استقبال مي شود. از فيلم ها به كليه ي زبان ها استقبال مي شود. فيلم هايي كه به زباني غير از زبان انگليسي هستند بايد جهت ارائه براي داوران و نمايش فيلم روز جهاني حيات وحش داراي زيرنويس انگليسي باشند.

فيلم هاي واجد شرايط بايد از طريق لينك www.jacksonwild.org يك فرم وروديه را تكميل كنند. فيلم هاي وارد شده جهت داوري در يك كانال امن و خصوصي Vimeo قرار مي گيرند.


براي اطلاعات بيشتر و ترتيب مصاحبه با شماره هاي زير تماس بگيريد :


دبيرخانه سايتيس:

Yuan Liu, +41 22 917 8130, yuan.liu@un.org

برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) :

Sangita Khadka, +1 212 906 5043, Sangita.khadka@undp.org

جكسون وايلد ) (Jackson Wild :

Abbey Greene, +1 307 200 3286, abbey@jacksonwild.org


ترجمه: مريم روحاني كارشناس معاونت محيط زيست طبيعي و تنوع زيستي سازمان محيط زيست


براي مراجعه به اطلاعيه به زبان اصلي به آدرس زير مراجعه نماييد:

https://www.undp.org/content/undp/en/home/news-centre/news/2019/wildlife-films-to-animate-the--biodiversity- super-year-.html

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات