افزایش 366 درصدی بارش های هرمزگان نسبت به بلند مدت

مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای هرمزگان از افزایش 366 درصدی بارش های استان نسبت به آمار بلند مدت خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای هرمزگان، محمدرضا ایدون پراکندگی بارش در سطح استان را متفاوت اعلام کرد و اظهار کرد: ازاول مهر ۱۳۹8 لغایت 30 آذر ماه  ۱۳۹۸ در استان هرمزگان  بر مبنای ایستگاههای شاخص شرکت آب منطقه ای، مقدارمتوسط بارندگی در استان 131میلیمتر بوده که نسبت به آمار بلند مدت که 28میلی متر است،  366 درصد افزایش نشان می دهد. همچنین در مقایسه با متوسط دوره مشابه در سال آبی گذشته ، 249 درصد افزایش  نشان می دهد.

مدیر دفتر مطالعات پایه شرکت آب منطقه ای استان بیان کرد: بیشترین میزان بارش رخداده در ایستگاه های شاخص در طی سال آبی جاری تاکنون  در ایستگاه پارسیان  به میزان 363 میلیمتر بوده که نسبت به دوره مشابه در سال آبی گذشته ودوره درازمدت بترتیب 343 و680 درصد افزایش را نشان می دهد.

وی افزود :  کمترین میزان بارش طی سال آبی جاری تاکنون با77 میلیمتر مربوط به ایستگاه بارانسنجی باغات میباشد که نسبت به دوره مشابه درسال آبی گذشته ودوره درازمدت بترتیب 51و181 درصد افزایش نشان میدهد.

وی تصریح کرد : متوسط بارندگی سالانه استان دردوره درازمدت  52 ساله براساس ایستگاههای شاخص  حدود 187 میلیمتر است .

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات