پروژه شناسایی قرارگاه های رفتاری شهر قزوین به اتمام رسید

پروژه شناسایی قرارگاه های رفتاری شهر قزوین به اتمام رسید

به گزارش روابط عمومی سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین؛ حافظی گفت: فضاهای عمومی در تعيين هويت شهر و ارتقای فرهنگ شهروندان نقش فراوانی دارد، براین اساس پروژه شناسایی قرارگاه های رفتاری شهر قزوین و ارائه راهکارهای ارتقای کیفیت آن ها در دستور کار سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین قرار گرفت.

حافظی با تاکید بر این که شهرها پديدهای چند وجهی، پيچيده و متنوع هستند، خاطرنشان کرد: با توجه به روند توسعه شهرها، ايجاد زمينه مشارکت گروه های متعدد با سلايق مختلف اجتناب ناپذير خواهد بود و برنامه ریزی در این راستا مستلزم توجه به تمام ابعاد فضاهای شهری و انواع آن ها است.

این مقام مسئول گفت: در این پژوهش ابتدا مطالعه کاملی در خصوص انواع فضاهای عمومی شهری و ویژگی های و الزامات موفقیت آن ها صورت گرفت، تعاریف مختلف از قرارگاه های رفتاری و تفاوت آن با سایر فضاهای شهری عمومی ارائه شد  و در مرحله بعد، نمونه قرارگاه های رفتاری موفق در شهرهای ایران و سایر کشورها بررسی و دلایل موفقیت آن ها شناسایی و مورد تحلیل قرار گرفت.

وی ادامه داد: در گام بعدی شهر قزوین و فضاهای شهری آن مورد بررسی قرار گرفت و قرارگاه های رفتاری شهر قزوین در سه مقیاس شهری، منطقه شهری و محلی شناسایی و بطور اجمالی بررسی و تحلیل شد و بر اساس معیارهای برگرفته از مبانی نظری و درجه اهمیت آن ها الویت بندی شد.

حافظی افزود: با توجه به نقش مهم قرارگاه های رفتاری با مقیاس محلی در افزایش سرزندگی محلات، حس تعلق به مکان و ارتقای کیفیت زندگی محلات در الویت برنامه ریزی قرارگرفتند.

مدیرعامل سازمان خدمات طراحی گفت: به کمک پرسشنامه های نظرسنجی، پتانسیل های هریک از قرارگاه های شناسایی شده به لحاظ کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و توزیع آن در سطح تمام مناطق شهر، در گام اول یازده قرارگاه محلی با الویت بیشتر جهت برنامه ریزی شناسایی شدند و در مرحله بعدی با مطالعه تفصیلی تر و ارزیابی سلسله مراتبی از این 11 مورد،  شش قرارگاه رفتاری محلی در سطح سه منطقه شهر قزوین به تفصیل بررسی شدند.

حافظی اظهار داشت: بعد از شناسایی این قرار گاه ها و نیاز سنجی، از طریق دریافت نظرات شهروندان، مطالعه میدانی، معیارهای فضای شهری موفق و امکان اجرا تعیین و در پایان چشم انداز، اهداف، راهبردها و سیاست های اجرایی بهبود کیفیت هریک از 6 مورد مربوطه به صورت جداگانه ارائه شد.

پایان پیام.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری قزوین

  منبع خبر

  شهرداری قزوین

  شهرداری قزوین

  شهرداری قزوین یک شهرداری در شهر قزوین می باشد

   نظرات