طي سال جاري محقق شد؛137 ميليارد تومان صرفه جويي با ...

به گزارش پايگاه خبري توانير،در اين جلسه دكتر ميلاني مديرعامل شركت برق منطقه اي آذربايجان ضمن بيان اهميت موضوع سلامت اداري، برلزوم اجراي دقيق قوانين و دستور العمل ها در سطح شركت تاكيد كرد و با اشاره به موضوع «هوش تجاري» و آمادگي براي پياده سازي معماري سازماني در شركت، به  لزوم هماهنگي هاي بين واحد ي در اين زمينه وارايه رهنمود هايي پيرامون گزارشات مطروحه در جلسه پرداخت ودرادامه اهداف مهم مديريت سبز در جامعه و سازمان ها  و اجراي  برنامه هاي مديريت سبز در سطح شركت را از جمله راهكارهاي مهم در خصوص نيل به اهداف سازماني قلمداد كرد.

در ادامه اين نشست مهندس زاده مهدي معاون طرح و توسعه شركت و مهندس نقدي شايان مدير دفتر مهندسي طرح ها  به موضوع كارگاه هاي «مهندسي ارزش» اجرا شده براي پروژه هاي شركت در سال جاري اشاره كردند و در تشريح نتايج عملي اين كارگاه ها، اظهار شد كه ميزان صرفه جويي ناشي از برگزاري اين كارگاه ها در سال 98 مجموعاً بالغ بر 137 ميليارد تومان بوده است.

در ابتداي اين نشست مهندس رستمي نوشهر معاون منابع انساني و محموديان مدير دفتر حقوقي شركت پيرامون دعاوي  مطروحه در ديوان عدالت اداري و اداره كل كار و امور اجتماعي استان هاي تحت پوشش گزارشي ارايه داده و اقدامات شركت در اين خصوص را تبيين كردند.

معاون منابع انساني شركت همچنين بخشنامه اخير سازمان اداري و استخدامي كشور در مورد شرايط بازنشستگي را براي حاضران تشريح كرد و در اين خصوص الزام رعايت موارد تصريح شده در قوانين  كه از سوي ديوان محاسبات مورد تاكيد است ، مطرح و مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
در ادامه ، مهندس خاندار معاون برنامه ريزي و تحقيقات شركت  گزارشي از اقدامات انجام يافته را ارايه كرد و سپس مهندس خسروشاهي مديردفتر اطلاعات و فناوري ارتباطات شركت نيز در خصوص بحث استقرار پروژه مديريتي «معماري سازماني» مواردي را مطرح و نحوه اجراي معماري تطبيقي و ساز و كارهاي لازم براي اين پروژه را بيان داشت.
در اين جلسه  محموديان مدير دفتر حقوقي شركت و بازرس مواد 92 و 91 قانون مديريت خدمات كشوري،  ضمن تشريح موارد قانوني مرتبط با شيوه نامه بازرسي برخي نكات مهم در اين خصوص را بيان كرد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات