كاهش تلفات و اجراي پروژه هاي رفع حريم در امور برق ...

به گزارش پايگاه خبري توانيربه نقل از  روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق تبريز، امور برق قراملك از ابتداي سال 97 تا پايان شهريور سال جاري، در زمينه ي كاهش تلفات و نصب ترانس هاي هوايي و زميني جهت كاهش و تعديل بار پست هاي پربار اقدام به احداث پست هاي هوايي 400 كيلو ولت آمپري در كوي شبنم خطيب، خيابان رازي، دامپزشكي اول بهارستان، اول خيابان الهيه لاله، كوي شبنم خيابان دامپزشكي، اول كوي افسران، شهرك اسكان و روستاي قزل ديزج كرده است.
همچنين در همين راستا، پست هوايي 200 كيلو ولت آمپري كوي نيكي شنب غازان، پست هاي هوايي 250 كيلو ولت آمپري در كوچه حاجي گلي حكم آباد و كوي ابوذر قراملك احداث شده و در دو مجتمع نسيم و پرديس دو پست زميني 500 و 400 كيلو ولت آمپري نصب شده است.
راه اندازي فيدر فشار ضعيف در بازارچه باكري و كابل كشي فشار متوسط و نصب ترانس هوائي قوام لاله از ديگر اقدامات امور برق قراملك طي اين مدت در زمينه ي كاهش تلفات بوده است.
در زمينه ي نگهداري مسئولانه از شبكه روشنائي معابر و بهبود آن نيز در كنار نظارت مداوم بر عملكرد پيمانكار روشنائي معابر، اقداماتي چون اصلاح محل تغذيه فيدرهاي روشنايي معابر از نزديكترين پست توزيع، اصلاح كابل هاي ارتباطي پايه هاي معابر جهت بهبود ايمني مردم عادي و كاركنان اجرا شده است.
تعويض چراغ هاي جيوه اي با بيش از 150 دستگاه چراغ 70 و 150 واتي جهت بهبود روشنايي معابر در نقاط مختلف و كابل كشي مجدد كابل تغذيه ي روشنائي معابر جاده صنعت به طول 1200 متر از ديگر اقدامات امور برق قراملك طي 18 ماه گذشته در حوزه ي نگهداري مسئولانه از شبكه ي روشنائي معابر بوده است.
اين گزارش حاكي است امور برق قراملك در زمينه ي افزايش ايمني پرسنل و شهروندان و اجراي پروژه هاي رفع حريم به اقداماتي چون رفع حريم شبكه ي فشار ضعيف در نقاط مختلف، اصلاح تابلو برق هاي چرمشهر، شهرك امام، شهرك بهشتي و كوي لاله و رنگ آميزي 140پايه ي روشنايي معابر در معرض پوسيدگي و خطر پرداخته است.
نصب 181 دريچه ي پايه هاي روشنائي معابر سرقت شده و معيوب در نقاط مختلف، اصلاح و تعويض پايه هاي فرسوده روشنائي معابر و احداث شبكه و روكش دار كردن شبكه ي فشار متوسط هوائي در روستاي قيزيل ديزج جهت رفع حريم به طول 800 متر از ديگر اقدامات اين امور طي دو سال 97 و 98 در زمينه ي افزايش ايمني پرسنل و شهروندان و اجراي پروژه هاي رفع حريم بوده است.
پروژه هاي افزايش قابليت مانور و اصلاح شبكه ي امور برق قراملك نيز شامل اقداماتي چون كابل كشي فشار متوسط در روستاي الوار سفلي به طول 1100 متر، رينگ فيدر 3 قراملك با فيدر 1 قراملك در پست زميني هتل دريا با كابل كشي فشار متوسط به طول 350 متر، تعويض كابل هاي فرسوده فيدرهاي 3 و 4 ماشين سازي از اول پست با استفاده از مجوز حفاري شركت پمپيران به طول 500 متر و تعويض كابل هاي فرسوده ي پست فوق توزيع قراملك به طول يك كيلومتر با لوله راني از زير خط آهن و اصلاح مسير كابل در محوطه ي ماشين سازي مي شود.
گفتني است كاوربندي مسير فيدر 4 تراكتورسازي در جاده كودآلي، دو مداره كردن مسير فيدر 3 آذر جهت كاهش بار فيدر به طول 3 كيلومتر، تعويض كابل فرسوده روغني پست خسرواني به طول 35 متر، كاوربندي فيدر 5 ستارخان، كاوربندي و اصلاح فيدر 5 آذر، راه اندازي فيدر فشار ضعيف در بازارچه باكري، راه اندازي فيدر فشار ضعيف در كوي افسران، راه اندازي فيدر فشار ضعيف در خيابان لاله، اصلاح اساسي روشنايي داخل 160 پست زميني، اصلاح و راه اندازي فن هاي 160 پست زميني، راه اندازي فيدر فشار ضعيف در آپارتمان هاي صبا2 و كوي شبنم و در نهايت تبديل شبكه هاي سه سيمه به خودنگهدار جهت تقويت ولتاژ از ديگر پروژه هاي افزايش قابليت مانور و اصلاح شبكه ي امور برق قراملك در اين مدت بوده است.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات