طرح تكمیل احداث تاسیسات جمع آوری فاضلاب شهر سمنان با مشاركت شهرداری سمنان سرعت خواهد گرفت

طرح تكمیل احداث تاسیسات جمع آوری فاضلاب شهر سمنان با مشاركت شهرداری سمنان سرعت خواهد گرفت

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب استان سمنان

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب استان سمنان

  شرکت آب و فاضلاب استان سمنان

  شرکت آب و فاضلاب استان سمنان یک شرکت در شهر سمنان می باشد

   نظرات