در شهرستان علي آباد كتول؛ سايت آموزشي شركت توزيع برق ...

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق گلستان ؛سايت آموزشي شركت توزيع نيروي برق گلستان با حضور سخنگو و عضو هيئت رئيسه كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي و نماينده مردم علي آباد و كمالان در مجلس شوراي اسلامي ، مديرعامل شركت توزيع نيروي برق گلستان و معاونين ، مدير دفتر توسعه و بهره وري شركت توانير ، فرماندار شهرستان و ديگر مسئولين شهرستان در علي آباد كتول افتتاح  شد.

علي اكبر نصيري مديرعامل شركت در اين افتتاحيه گفت : هدف از راه اندازي سايت آموزشهاي فني و مهارتي ،توسعه و تعميم آموزشهاي تخصصي شغلي و مهارتي و ارتقاء سطح دانش و مهارت كاركنان صنعت توزيع نيروي برق ،شناخت ميزان توانايي كاركنان و افزايش دانش و مهارت آنان در انجام وظايف محوله و ارتقاء سطح استانداردهاي آموزش مهارت و ارتقاء سطح علمي است.
وي افزود :ديگر اهداف راه اندازي اين سايت آموزشي افزايش بهره وري نيروي انساني ،شناسايي نقاط قوت و ضعف مهارتهاي كاركنان شركت و عاملين شركتي و حجمي در مشاغل برون سپاري شده و مرتفع ساختن نيازهاي مهارت هاي فني آنها و اجراي دستورالعمل آموزش نيروي انساني شركتهاي مشاور و پيمانكار طرف قرارداد با شركت است كه از اهميت خاصي برخوردار است.
در ادامه معاون منابع انساني شركت توزيع نيروي برق گلستان گفت : بنابرتصميمات هيئت مديره مبني بر واگذاري سايت آموزشي به موسسه آموزش عالي صنعت آب و برق-واحد گلستان، تفاهم نامه تنظيم و مراحل پاياني تاييد نهايي را طي مي كند.
ابوالفضل اكبري افزود :از كليه معاونت ها جهت ايجاد كارگاه هاي لازم در اين سايت آموزشي پيشنهادات اخذ شده و در حد امكان نسبت به تحقق اين پيشنهادات اقدامات لازم انجام شد.
وي افزود : هزينه انجام شده تا كنون براي احداث و راه اندازي سايت آموزشي قريب به 6ميليارد ريال بوده كه اكثر هزينه ها درمربوط به سنوات قبل بوده است.
در ادامه سخنگو و عضو هيئت رئيسه كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي و نماينده مردم علي آباد و كمالان در مجلس شوراي اسلامي در اين افتتاحيه گفت : صنعت برق در اين استان تا كنون بخوبي عمل كرده و نمره خوبي را در كارنامه خود دارد.
اسداله قره خاني افزود : سيل ،طوفان و رانش در اسفندماه سال997و فروردين ماه98 خسارتهاي فراواني در بحث انرژي به شبكه هاي برق روستايي و شهري وارد نمود كه خوشبختانه در حال حاضر با توجه به رايزني هاي انجام شده در حال تخصيص اعتبارات تصويبي و جبران اين خسارتهاست. قره خاني اضافه نمود : با اين حركت توزيع نيروي برق گلستان كه در اين استان سايت آموزشي فني و مهارتي راه اندازي كردند مي توان هرساله ميليونها تومان در بحث آموزش صرفه جويي نمود.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات