مصوبات هیات مدیره مورخ 23_9_98

موارد پیش از دستور :

الف) دونفر از اعضای سازمان با گرفتن وقت قبلی در خصوص مجریان و مسائل حقوقی اعضا توضیحاتی ارائه نمودند.

ب) جناب آقای دکتر داریوشی ریاست سازمان در خصوص جلسه کمیته چهار جانبه (پنجشنبه ۲۱/9/98 ) با دستور کار تعرفه در چهار رشته اصلی ،نقشه بردار،گازخانگی ،تفکیک و شهرستانها توضیحاتی ارائه نمودند.

ج) جناب دکتر حبیبی در خصوص نظم جلسه ، حضور ناظرین در جلسه هیات مدیره توضیحاتی ارائه نمودند و خواستار برگزاری جلسه در اسرع وقت با شهردار، شهرداران مناطق و مدیران فنی مناطق در خصوص ارجاع کارها از طرف شهرداری و کارهای خارج از عرف در این زمینه و دخالت بعضی از افراد، شدند. و خواستار پیگیری و ارائه مصوبات بکار گیری کارمندان شهرستانها و موارد دیگردر این خصوص از جمله زمان بکارگیری آنها و گزارش عملکرد آنها بودند.

د)جناب آقای مهندس احمدی در خصوص مسائل مجریان توصیحاتی ارائه نمودند.

دستور جلسه :

بحث :

تعداد حاضرین

نتیجه آرا

توضیحات :

۱

پروژه مازاد و بدون ثبت مجریان

مصوب گردید مجریانی که طی سنوات گذشته تا کنون علاوه بر صلاحیت خود ، پروژه مازاد و بدون ثبت اخذ نموده اند ،شناسایی و به شورای انتظامی معرفی شوند.

۱۲

موافق

۱۲

تصویب شد.

مخالف

0

۲

پیگیری قضایی فضای مجازی

مصوب گردید در خصوص مطالب منتشره در فضای مجازی، سایر جراید و نشریات که حاوی اهانت، توهین و نشر اکاذیب و اخبار فاقد مستندات در خصوص سازمان، اعضاء هیات مدیره و سایر ارکان آن باشد ریاست سازمان از طریق مشاور حقوقی پیگیری قضایی به عمل آورد.

12

موافق

8

تصویب شد

مخالف

4

۳

کمبود مهندسان در شهرستانهای تابعه استان

با عنایت به کمبود مهندسان در شهرستانهای تابعه استان (علیرغم فراخوان های متعدد)،مقررگردید به دبیرخانه هیات چهارنفره استان پیشنهادهایی ذیل ارائه گردید:

الف)افزایش ظرفیت مهندسان در شهرستانهای تابعه استان برابر ضوابط قانونی

ب) در شهرستانهای که پس از افزایش بند الف، همچنان کمبود ظرفیت مهندسان، مطرح باشد، ظرفیت مهندسان غیرشاغل در شهرستانها برابر ضوابط قانونی افزایش یابد.

۱۲

موافق

۱۲

تصویب شد

مخالف

0

۴

ادامه کار خزانه دار سازمان

مصوب گردید در صورت عدم انتخاب خزانه دار تا تاریخ30/10/1398 مسئولیت خزانه دار قبلی ادامه داشته باشد.

۱۲

موافق

۱۲

تصویب شد

مخالف

۰

5

تهیه نقشه مساجد مناطق زلزله زده

با درخواست مسئول بازسازی مساجد مناطق زلزله زده در خصوص تهیه و امضاء نقشه های تاسیسات برقی و مکانیکی دو باب مسجد صاحب الزمان(عج) سرپل ذهاب و علی بن ابی طالب (ع) شهر سرمست، مقرر گردید که نقشه ها تهیه گردد و جزء سهمیه مهندسینی که نقشه های برق و مکانیک را امضا نمایند،محسوب نگردد.

۱۲

موافق

۱۲

تصویب شد

مخالف

۰

۶

درخواست آقای مهندس اله بخش کاووسی

درخواست آقای مهندس اله بخش کاووسی در خصوص پروژه به شماره ۷۶۶۲۴ که ۷۵۰ متر مربع کسر سهمیه دارند ، با توجه به اضافه اشکوب این پروژه و اینکه معرفی ناظر جدید عملی نمی باشد موافقت می شود.

۱۲

موافق

۱۲

تصویب شد

مخالف

۰

۷

درخواست آقای فرخ یادگاری

درخواست آقای فرخ یادگاری (قیم معلول و سرپرست مادر)در خصوص بخشودگی مبلغ شناسنامه فنی با توجه به مستندات و ارائه گواهی بهزیستی مورد موافقت قرار گرفت.

۱۱

موافق

۱۱

تصویب شد

مخالف

۰

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه یک انجمن در شهر کرمانشاه می باشد

   نظرات