ايجاد ظرفیت جديد براي ثبت نام

ايجاد ظرفیت جديد براي ثبت نام

متقاضی محترم طرح اقدام ملی مسکن

با توجه به ايجاد ظرفیت جديد براي ثبت نام در شهرهاي زنجان و آب بر استان  زنجان به ( سامانه ثبت نام در اين شهرها در روز شنبه مورخ 30/09/98 مجدداً باز خواهد شد . )

لذا متقاضیان ثبت نام طرح اقدام ملي در شهرهاي مذکور مي توانند از ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 98/9/30 با مراجعه به سامانه ثبت نام طرح اقدام ملي مسكن نسبت به ثبت نام اقدام نمايند. لازم به ذکر است به دلیل محدوديت زمین دولتي در اين شهرها، ظرفیت ايجاد شده براي ثبت نام نیز محدود مي باشد از اين رو پس از تكمیل ظرفیت در هر کدام از شهرها، سامانه ثبت نام براي آن شهر بسته مي شود ." در صورت عدم ثبت نام شما در سامانه مذکور هیچگونه تعهد ومسئولیتی متوجه اداره کل راه و شهر سازی استان نخواهد بود.

مسعود بیات منش مدیر کل را ه وشهرسازی استان زنجان

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان

    اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات