برگزاری طرح یک ساعت با محیط بان با مشارکت پتروشیمی خارک

برگزاری طرح یک ساعت با محیط بان با مشارکت پتروشیمی خارک

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست اتسان بوشهر، طرح یکساعت با محیط بان توسط اداره حفاظت محیط زیست خارک با مشارکت پتروشیمی خارک در مدارس این جزیره برگزار شد.

قابل ذکر است که در این طرح دانش آموزان با وظایف یک محیط بان و جذابیت ها و حساسیت های شغلی آنان آشنا می شوند. نکته بارز این طرح مشارکت دانش آموزان در بحث ها و اظهارنظر در موضوع های زیست محیطی و اشتیاق آنها برای همکاری های داوطلبانه با محیط زیست است.

در این برنامه دانش آموزان با مناطق چهارگانه سازمان حفاظت محیط زیست و مناطق تحت مدیریت و حفاظت محیط زیست در استان بوشهر آشنا می شوند.

نقش پررنگ دانش آموزان در حفاظت و حراست از محیط زیست و همچنین اشاعه این فرهنگ در بین خانواده های آنها بسیار حائز اهمیت است. دانش آموزان باید با احساس مسئولیت نسبت به محیط زیست در حفظ و حراست از محیط زیست کوشا و بتوانند آینده ای روشن را برای محیط زیست کشور رقم بزنند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست اتسان بوشهر، طرح یکساعت با محیط بان توسط اداره حفاظت محیط زیست خارک با مشارکت پتروشیمی خارک در مدارس این جزیره برگزار شد.

قابل ذکر است که در این طرح دانش آموزان با وظایف یک محیط بان و جذابیت ها و حساسیت های شغلی آنان آشنا می شوند. نکته بارز این طرح مشارکت دانش آموزان در بحث ها و اظهارنظر در موضوع های زیست محیطی و اشتیاق آنها برای همکاری های داوطلبانه با محیط زیست است.

در این برنامه دانش آموزان با مناطق چهارگانه سازمان حفاظت محیط زیست و مناطق تحت مدیریت و حفاظت محیط زیست در استان بوشهر آشنا می شوند.

نقش پررنگ دانش آموزان در حفاظت و حراست از محیط زیست و همچنین اشاعه این فرهنگ در بین خانواده های آنها بسیار حائز اهمیت است. دانش آموزان باید با احساس مسئولیت نسبت به محیط زیست در حفظ و حراست از محیط زیست کوشا و بتوانند آینده ای روشن را برای محیط زیست کشور رقم بزنند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست اتسان بوشهر، طرح یکساعت با محیط بان توسط اداره حفاظت محیط زیست خارک با مشارکت پتروشیمی خارک در مدارس این جزیره برگزار شد.

قابل ذکر است که در این طرح دانش آموزان با وظایف یک محیط بان و جذابیت ها و حساسیت های شغلی آنان آشنا می شوند. نکته بارز این طرح مشارکت دانش آموزان در بحث ها و اظهارنظر در موضوع های زیست محیطی و اشتیاق آنها برای همکاری های داوطلبانه با محیط زیست است.

در این برنامه دانش آموزان با مناطق چهارگانه سازمان حفاظت محیط زیست و مناطق تحت مدیریت و حفاظت محیط زیست در استان بوشهر آشنا می شوند.

نقش پررنگ دانش آموزان در حفاظت و حراست از محیط زیست و همچنین اشاعه این فرهنگ در بین خانواده های آنها بسیار حائز اهمیت است. دانش آموزان باید با احساس مسئولیت نسبت به محیط زیست در حفظ و حراست از محیط زیست کوشا و بتوانند آینده ای روشن را برای محیط زیست کشور رقم بزنند.

لینک اصل خبر در سایت سازمان حفاظت محیط زیست

    منبع خبر

    سازمان حفاظت محیط زیست

    سازمان حفاظت محیط زیست یک سازمان دولتی در شهر تهران می باشد

      نظرات