نمك پاشی توسط عوامل واحد خدمات شهری شهرداری

نمك پاشی توسط عوامل واحد خدمات شهری شهرداری

لینک اصل خبر در سایت شهرداری عجبشیر

  منبع خبر

  شهرداری عجبشیر

  شهرداری عجبشیر

  شهرداری عجبشیر یک شهرداری در شهر عجبشیر می باشد

   نظرات