واگذاری اجاره دو باب مغازه در میدان اسلام (تره بار سابق)

شهرداری جلفا در نظر دارد به استناد مجوز شورای اسلامی محترم شهر جلفا، بند ۴ مصوبه مورخه ۹۸/۰۴/۰۳ تعداد ۲ باب مغازه به شرح جدول ذیل واقع در میدان اسلام (تره بار سابق) را ا ز طریق مزایده عمومی بصورت اجاره واگذار نماید .

ردیف شماره مغازه مساحت مغازه (به متر مربع) قیمت پایه اجاره ماهیانه ( به ریال ) مبلغ سپرده به ریال
۱ ۴ ۳۲ ۵/۵۰۰/۰۰۰ ۱۱/۰۰۰/۰۰۰
۲ ۵ ۱۷ ۳/۵۰۰/۰۰۰ ۷/۰۰۰/۰۰۰

 • پیشنهاد دهندگان بایستی مبلغ سپرده را برای هر یک از مغازه ها برابر جدول بالاجهت شرکت در مزایده به حساب ۳۱۰۰۰۰۱۷۰۴۰۰۴ شهرداری جلفا نزد بانک ملی واریز و فیش مربوطه را ضمیمه پیشنهاد خود نمایند .
 • مغازه ها بصورت وضع موجود واگذار می شود .
 • پیشنهاد دهندگان بایستی پیشنهادات خود را تا آخر وقت اداری روز شنبه مورخه  ۹۸/۱۰/۱۴ به صورت سربسته و با اخذ رسید به دفتر شهرداری تحویل نمایند .
 • پیشنهادات رسیده راس ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه مورخه  ۹۸/۱۰/۱۵ با حضور اعضاء کمیسیون عالی معاملات شهرداری باز و قرائت خواهد شد و حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه آزاد است .
 • سپرده نفرات اول تا سوم تا انجام قرارداد با نفر اول نگهداری و در صورت انصراف نفر اول قرارداد  به ترتیب با نفرات بعدی انعقاد و سپرده افراد انصرافی به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .
 • برندگان بایستی حداکثر ظرف ۷ روز از تاریخ ابلاغ کتبی شهرداری جهت انحام قرارداد به شهرداری مراجعه و نسبت به پرداخت بهاء مالکیت اقدام نمایند در غیر اینصورت به عنوان انصراف تلقی وسپرده ضبط و با نفرات بعدی اقدام خواهد شد .
 • به پیشنهادات مخدوش و مبهم و مشروط و خارج از چارچوب مزایده بدون امضاءترتیب اثر داده نخواهد شد .
 • پیشنهاد دهندگان بایستی پیشنهاد خود را به صورت خوانا قید و درج نام و آدرس و تلفن بر روی پاکت الزامی می باشد .
 • شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
 • هزینه چاپ آگهی روزنامه برعهده برنده مزایده می باشد.
لینک اصل خبر در سایت شهرداری جلفا

  منبع خبر

  شهرداری جلفا

  شهرداری جلفا

  شهرداری جلفا یک شهرداری در شهر جلفا می باشد

   نظرات