فروش یک باب مغازه واقع در خیابان امام جعفر صادق روبروی مدرسه چمران

شهرداری جلفا در نظر دارد به استناد بند ۳ مصوبه مورخه ۹۸/۰۵/۱۳ شورای اسلامی محترم شهر جلفا، یک باب مغازه در طبقه همکف آپارتمان آقای الهویردی احمدپور واقع در خیابان امام جعفر صادق روبروی مدرسه چمران به متراژحدود ۴۵مترمربع بصورت وضع موجود و به شرح ذیل از طریق مزایده عمومی واگذار نماید.

مشخصات مغازه ارزش کل به ریال
مغازه دارای شیشه سیکوریت وکف سرامیک با دهانه ۸۵/۴متر دارای نیم طبقه به مساحت  ۲۵متر مربع با انشعابات برق وگاز وآب می باشد. ۱/۵۵۰/۰۰۰/۰۰۰

 • پیشنهاد دهندگان بایستی مبلغ ۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به عنوان سپرده و شرکت در مزایده به حساب ۳۱۰۰۰۰۱۷۰۴۰۰۴ شهرداری جلفا نزد بانک ملی واریز و فیش مربوطه را ضمیمه پیشنهاد خود نموده و یا ضمانت نامه بانکی معتبر ارائه نمایند.
 • پیشنهاد دهندگان بایستی پیشنهادات خود را تا آخر وقت اداری روز دوشنبه مورخه ۹۸/۱۰/۰۹ به صورت سربسته و با اخذ رسید به دفتر شهرداری تحویل نمایند.
 • پیشنهادات رسیده راس ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه  مورخه  ۹۸/۱۰/۱۰ با حضور اعضاء کمیسیون عالی معاملات شهرداری باز و قرائت خواهد شد و حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه آزاد است.
 • سپرده نفرات اول تا سوم تا عقد قرارداد با نفر اول نگهداری و در صورت انصراف نفر اول، قرارداد به ترتیب با نفرات بعدی انعقاد و سپرده افراد انصرافی به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 • برندگان بایستی حداکثر ظرف ۷ روز از تاریخ ابلاغ کتبی شهرداری جهت عقد قرارداد به شهرداری مراجعه و نسبت به پرداخت بهاء ملک اقدام نمایند. در غیر اینصورت به عنوان انصراف تلقی و سپرده آنان ضبط و با نفرات بعدی اقدام خواهد شد .
 • مغازه بصورت وضع موجود بفروش میرسد.

به پیشنهادات مخدوش و مبهم و مشروط و خارج از چارچوب مزایده وبدون امضاءترتیب اثر داده نخواهد شد.

قید و درج نام و نام خانوادگی و تلفن داوطلب بصورت خوانا بر روی پاکت الزامی می باشد.

شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

هزینه نقل و انتقال در دفترخانه به عهده برنده مزایده است.

هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری جلفا

  منبع خبر

  شهرداری جلفا

  شهرداری جلفا

  شهرداری جلفا یک شهرداری در شهر جلفا می باشد

   نظرات