مزايده فروش زمين

مزايده فروش زمين

آگهي مزايده فروش زمين

شهرداري لامرد در نظر دارد بر اساس بند 13 صورتجلسه شماره 57 تاریخ 98/6/7 شوراي اسلامي شهر لامرد زمين هاي خود را به فروش برساند. مبلغ ضمانت شرکت در مزايد 5 درصد قيمت پايه کارشناسي مي باشد. مدت شرکت در مزايده از زمان درج آگهي نوبت دوم به مدت 10 روز مي باشد. به پيشنهادات مخدوش و بعد از موعد مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد. هزينه درج آگهي بر عهده برنده مزايده خواهد بود. متقاضیان می بایست با علم و اطلاع از شرایط قانون منع مداخله کارکنان دولت در مزایده شرکت نمایند . ديگر شرايط و اطلاعات در اسناد مزايده مي باشد.%

آگهي نوبت اول مزايده : 98/10/10

نوبت دوم مزايده : 98/10/19

بازگشايي اسناد مزايده : دوشنبه 98/10/30 ساعت 10 صبح

لینک اصل خبر در سایت شهرداری لامرد

    منبع خبر

    شهرداری لامرد

    شهرداری لامرد یک شهرداری در شهر لامرد می باشد

      نظرات