خرید ماشين آلات

خرید ماشين آلات

آگهي مناقصه خرید ماشين آلات

شهرداري لامرد در نظر دارد تعدادي از ماشين آلات خود را بر اساس مجوز شماره 3/20/13441 مورخ 98/6/11 رديف 14 صورتجلسه شماره 57 مورخ 98/6/7 شوراي اسلامي شهر لامرد را به صورت مناقصه خرید نماید. هزينه کليه اسناد و مدارک بعهده خريدار مي باشد. مدت زمان شرکت در مناقصه از زمان درج آگهي به مدت 10 روز مي باشد. مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 5% قيمت پايه مي باشد. ديگر اسناد به پيوست اسناد مناقصه مي باشد.

آگهي نوبت اول : 98/09/18

آگهي نوبت دوم : 98/09/25

زمان بازگشايي اسناد: شنبه 98/10/7 ساعت 10

لینک اصل خبر در سایت شهرداری لامرد

    منبع خبر

    شهرداری لامرد

    شهرداری لامرد یک شهرداری در شهر لامرد می باشد

      نظرات